پژوهشنامه اقتصادی, دوره (14), شماره (54), سال (2014-12) , صفحات (213-238)

عنوان : ( بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری استان کرمان طی سالهای 1358-1391 و مقایسه آن با کل کشور )

نویسندگان: پونه افتخاریان , مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نخستین گام در مسیر برنامه ریزی مبارزه با فقر و کاهش نابرابری در راستای سیاست گذاری در زمینه توسعه، شناخت صحیح و آگاهی از وضعیت فقر است. با توجه به این موضوع، این مقاله به تعیین خط فقر و بررسی وضعیت فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان طی سال های 1391-1385 و مقایسه آن با کل کشور برمبنای 50 درصد و 66 درصد میانگین و میانه متوسط مخارج دهک های مختلف خانوارها و سپس، محاسبه شاخص های فقر مانند نسبت سرشمار، نسبت شکاف فقر و شاخص سن می پردازد. نتایج نشان می دهد، خط فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان به استثنای سال 1388 نسبت به سال 1387 و همچنین کل کشور طی سال های مورد بررسی روند صعودی داشته است. همچنین در مجموع، خط فقر مناطق شهری کشور بالاتر از خط فقر مناطق شهری استان کرمان طی سال های مورد بررسی بوده است، به طوری که متوسط رشد سالیانه خط فقر در مناطق شهری استان کرمان، 19 درصد و در مناطق شهری کشور، 24 درصد بوده است، اما نتایج محاسبه شاخص های فقر نشان دهنده روند نزولی فقر در مناطق شهری استان کرمان و بهبود وضعیت فقر طی دوره مورد بررسی است.

کلمات کلیدی

استان کرمان؛ خط فقر نسبی؛ شاخص های فقر؛ عدالت و نابرابری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054390,
author = {افتخاریان, پونه and سلیمی فر, مصطفی},
title = {بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری استان کرمان طی سالهای 1358-1391 و مقایسه آن با کل کشور},
journal = {پژوهشنامه اقتصادی},
year = {2014},
volume = {14},
number = {54},
month = {December},
issn = {1735-210x},
pages = {213--238},
numpages = {25},
keywords = {استان کرمان؛ خط فقر نسبی؛ شاخص های فقر؛ عدالت و نابرابری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت فقر در مناطق شهری استان کرمان طی سالهای 1358-1391 و مقایسه آن با کل کشور
%A افتخاریان, پونه
%A سلیمی فر, مصطفی
%J پژوهشنامه اقتصادی
%@ 1735-210x
%D 2014

[Download]