اقتصاد مقداری, دوره (10), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (71-98)

عنوان : ( اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران )

نویسندگان: محمدعلی ابوترابی , محمدعلی فلاحی , مصطفی سلیمی فر , سیدمحمد حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباط میان عملکرد بخش واقعی و بخش مالی توجه مطالعات بسیاری را به خود معطوف کرده است. با این وجود، درحالیکه اجماعی نسبی میان اقتصاددانان درباره اثر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد، رابطه علّی بین این دو هنوز محل مجادلات بسیاری است. به علاوه در غالب مطالعات رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی بدون توجه به عوامل پیرامونی مؤثر بر آنها مورد بحث قرار گرفته است. به همین دلیل، مطالعات اندکی به بررسی اثر نفت بر عملکرد بازارهای مالی پرداخته اند. مقاله حاضر تلاش می کند تا با مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّیت توسعه مالی و رشد اقتصادی، پاسخی به تفاوت رابطه علّی مالی-رشد در کشورهای وابسته به منابع نسبت به کشورهای توسعه یافته دارای اقتصادهای تولیدمحور ارائه دهد. این مقاله با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبعدی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است)، با لحاظ نمودن شاخص سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت در الگو طی سالهای 1352 تا 1389 می پردازد. یافته های این تحقیق گویای آن است که برخلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این حالت انفعالی را در مورد برخی از شاخص های توسعه مالی رد کرده و در مورد سایر شاخص ها نشان می دهد که این رابطه علّی یکطرفه در حضور درآمدهای نفتی تضعیف می شود.

کلمات کلیدی

, توسعه مالی, بازارهای مالی, نفت, رشد اقتصادی, آزمون علّیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054397,
author = {ابوترابی, محمدعلی and فلاحی, محمدعلی and سلیمی فر, مصطفی and سیدمحمد حسینی},
title = {اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2013},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5850},
pages = {71--98},
numpages = {27},
keywords = {توسعه مالی، بازارهای مالی، نفت، رشد اقتصادی، آزمون علّیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران
%A ابوترابی, محمدعلی
%A فلاحی, محمدعلی
%A سلیمی فر, مصطفی
%A سیدمحمد حسینی
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2013

[Download]