نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران (همایش ملی آب و تغییراقلیم  ) , 2015-05-13

عنوان : ( پیش بینی الگوی فصلی جریان رودخانه قره سو در اثر تغییر اقلیم )

نویسندگان: محمود آذری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر الگوی فصلی منابع آب سطحی تهدیدی است که بهره¬برداری از آن را با چالش جدی مواجه ساخته است. در این تحقیق اثر تغییر اقلیم بر الگوی توزیع زمانی جریان در حوضه قره سو در استان گلستان بررسی شد. بدین منظور از مدل سازی هیدرولوژیکی و خروجی های سه مدل¬ GCM برای آینده استفاده گردید. سپس تغییر در جریان کمینه، جریان بیشینه و الگوی جریان سالانه با محاسبه شاخص¬های میانگین تغییرات دبی ماهانه و فصلی حوضه، دبی اوج با احتمال وقوع 5% (Q5)، جریان کمینه 7، 10، 15، 30 روزه، مرکز زمانی جریان و ضریب تغیرات فصلی بررسی گردید. نتایج تحقیق بیانگرکاهش جریان در تابستان و ماه¬های خشک می باشد. همچنین تعجیل در خروج رواناب، افزایش دبی¬های سیلابی وکاهش جریان¬های کمینه از اثرات تغییر اقلیم در حوضه مورد مطالعه می باشد.

کلمات کلیدی

, جریان فصلی, رواناب, جریان کمینه, ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054400,
author = {آذری, محمود},
title = {پیش بینی الگوی فصلی جریان رودخانه قره سو در اثر تغییر اقلیم},
booktitle = {نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران (همایش ملی آب و تغییراقلیم  )},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جریان فصلی، رواناب، جریان کمینه، ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی الگوی فصلی جریان رودخانه قره سو در اثر تغییر اقلیم
%A آذری, محمود
%J نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران (همایش ملی آب و تغییراقلیم  )
%D 2015

[Download]