نقد ادبی, دوره (8), شماره (31), سال (2015-12) , صفحات (115-140)

عنوان : ( ادبیات و مسأله شناخت: در دفاع از شناخت‌گرایی ادبی )

نویسندگان: امید همدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت‌گرایی ادبی، چنان‌که من آن را می‌فهم، دو دعوی عمده دارد: (1) برخی از آثار ادبی می‌توانند شناختی غیرپیش‌پاافتاده را به خواننده منتقل سازند و (2) ارزش شناختی اثر ادبی، بخشی از ارزش زیبایی‌شناختی آن است. در این مقاله، من از دعوی نخست دفاع می‌کنم. برای انجام این کار، نخست به سراغ افلاطون می‌روم و طرحی را از اشکالات معرفت‌شناختی او بر آثار ادبی که از موضع ضدشناخت‌گرایانه مطرح شده‌اند به‌دست می‌دهم و با صورت‌بندی مجدد آن‌ها از چشم‌اندازی تازه، زمینه‌ای را برای پژوهش معرفت‌شناسانۀ خود فراهم می‌آورم و سپس روند و روال‌هایی را که آثار ادبی از رهگذر آن‌ها، شناخت گزاره‌ای و غیرگزاره‌ای (شامل شناخت مبتنی بر چشم‌انداز، شناخت هم‌دلانه و شناخت چگونگی) را برای خوانندگان پدید می‌آورند، شرح و بسط می‌دهم. دفاع من از شناخت‌گرایی ادبی انواع متفاوتی از شناخت را از آثار ادبی قابل حصول می‌داند اما آگاهانه و عامدانه-برخلاف نظر نوام چامسکی و مارتا نوسباوم- از برتری بخشیدن آثار ادبی بر آثار فلسفی و علمی در ارائۀ نوعی خاص از شناخت پرهیز می‌کند.

کلمات کلیدی

شناخت‌گرایی ادبی؛ شناخت گزاره‌ای؛ شناخت غیرگزاره‌ای؛ افلاطون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054401,
author = {همدانی, امید},
title = {ادبیات و مسأله شناخت: در دفاع از شناخت‌گرایی ادبی},
journal = {نقد ادبی},
year = {2015},
volume = {8},
number = {31},
month = {December},
issn = {2008-0360},
pages = {115--140},
numpages = {25},
keywords = {شناخت‌گرایی ادبی؛ شناخت گزاره‌ای؛ شناخت غیرگزاره‌ای؛ افلاطون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ادبیات و مسأله شناخت: در دفاع از شناخت‌گرایی ادبی
%A همدانی, امید
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2015

[Download]