پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (31), شماره (1), سال (2014-10) , صفحات (57-83)

عنوان : ( بررسی تاثیر قابلیتهای مهارتی بر شکل گیری رفتار راهنمایابی کاربران در فرایند اطلاع یابی از کتابخانه دیجیتال )

نویسندگان: محمد زره ساز , سیدرحمت اله فتاحی , اعظم صنعت جو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه و تأثیر قابلیت‌های مهارتی کاربران کتابخانه‌های دیجیتال بر متغیرهای مرتبط با رفتار راهنمایابی آنها است. روش‌شناسی: این پژوهش به روش ترکیبی انجام شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش نمونه‌‌گیری هدف‌مند طبقه‌ای، 38 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و از ابزارهای مختلفی همچون پرسشنامه، پروتکل بلنداندیشی و نرم‌افزار مورائه برای گردآوری و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش بطور کلی نشان داد که در مدل تحلیل مسیر، سواد اطلاعاتی نسبت به سواد رایانه‌ای متغیر قوی‌تری بوده و توانسته رابطه و تأثیر بیشتری بر متغیرهای مرتبط با رفتار راهنمایابی بگذارد. داده‌های روش تحلیل مسیر همچنین تأیید کرد که سواد رایانه‌ای و سواد اطلاعاتی تأثیر معکوسی بر فراوانی موقعیت‌های راهنمایابی و همچنین فراوانی استفاده از منابع راهنما گذاشته‌اند. همچنین سواد اطلاعاتی در رقابت با متغیر سواد رایانه‌ای موفق شده به تنهایی تأثیر معکوسی بر فراوانی تقاضاهای راهنمایی و کمک شرکت‌کنندگان در پژوهش بگذارد. نتیجه‌گیری: یافته‌ها بطور کلی نشان داد که قابلیت‌های مهارتی و مجموعه پیش‌داشته‌های دانشی شرکت‌کنندگان نقش مؤثری در کاهش نشانه‌های راهنمایابی آنها در فرایند اطلاع‌یابی دارد. از این رو می‌توان به اهمیت ارائه آموزش‌ها و عرضه دانش لازم در حوزه سواد رایانه‌ای و اطلاعاتی به کاربران کتابخانه دیجیتال (به ویژه در همان زمان دچار مشکل شدن در فرایند اطلاع‌یابی) به منظور کسب مهارت‌های لازم برای انجام این فرایند و حتی استفاده از منابع و قابلیت‌های راهنما بیش از پیش پی برد. در پایان مقاله نیز پیشنهاداتی به منظور ارتقاء وضعیت منابع و قابلیت‌های کتابخانه‌های دیجیتال با توجه به قابلیت‌های مهارتی متفاوت کاربران این پایگاه‌های اطلاعاتی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, رفتار راهنمایابی, رابط کاربر, فرایند اطلاع یابی, کتابخانه دیجیتال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054402,
author = {محمد زره ساز and فتاحی, سیدرحمت اله and صنعت جو, اعظم},
title = {بررسی تاثیر قابلیتهای مهارتی بر شکل گیری رفتار راهنمایابی کاربران در فرایند اطلاع یابی از کتابخانه دیجیتال},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2014},
volume = {31},
number = {1},
month = {October},
issn = {2251-8223},
pages = {57--83},
numpages = {26},
keywords = {رفتار راهنمایابی- رابط کاربر- فرایند اطلاع یابی- کتابخانه دیجیتال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر قابلیتهای مهارتی بر شکل گیری رفتار راهنمایابی کاربران در فرایند اطلاع یابی از کتابخانه دیجیتال
%A محمد زره ساز
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A صنعت جو, اعظم
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2014

[Download]