ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2014-11-12

عنوان : ( تحلیل و برنامه ریزی استراتژیک زباله های شهری شهر مشهد در راستای حفظ محیط زیست )

نویسندگان: علی رضا کرباسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جلوگیری از آسیب رسانی به محیط زیست، عدم آلودگی آبهای زیر زمینی، نظافت و بهداشت عمومی، بازیافت و پردازش پسماندها، جنبه های اقتصادی آن و زیبا شناسی محیط همه از نتایج مدیریت صحیح و جامع پسماندها می باشد. با توجه به اینکه حفاظت از محیط زیست شهری یک اصل اساسی است لذا ارائه راهکارهای مدیریتی در خصوص زباله های شهری در این امر موثر می باشد. همچنین با توجه به اثرات آلودگی ناشی از زباله و هزینه های اضافی ناشی از جمع آوری، حمل و نقل، دفع و دفن، این مساله حائز اهمیت بوده و بایستی در تمامی برنامه های مربوط به مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه از روش برنامهریزی فازی بازهای و نرمافزار لینگو برای برنامهریزی مدیریت زبالههای شهری شهر - - مشهد استفاده شده و مقدار بهینه اقتصادی کمپوست، بازیافت و دفن این زبالهها برای دوره زمانی 2931 2141 ) تا پایان برنامه چشمانداز 14 ساله( تعیین شده است.

کلمات کلیدی

, مدیریت زباله شهری, کمپوست, بازیافت, محیط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054408,
author = {کرباسی, علی رضا},
title = {تحلیل و برنامه ریزی استراتژیک زباله های شهری شهر مشهد در راستای حفظ محیط زیست},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدیریت زباله شهری، کمپوست، بازیافت، محیط زیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل و برنامه ریزی استراتژیک زباله های شهری شهر مشهد در راستای حفظ محیط زیست
%A کرباسی, علی رضا
%J ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2014

[Download]