اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهشهای محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-11-26

عنوان : ( تاثیر مکمل های پروبیوتیکی بر عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی درگیر با ایکولای 99 )

نویسندگان: رضا مجیدزاده هروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر دو مکمل پروبیوتیکی بر عملکرد، خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی درگیر با ایکولای 99 k ، آزمایشی با استفاده از 044 قطعه جوجه گوشتی راس 843 در قالب طرح کاملا" تصادفی با 5 تیمار و 0 تکرار و 24 پرنده در هر تکرار انجام گرفت. در 21 روزگی به نیمی از پرندگان هر پن ) cfu/ml 147 ( از باکتری ایکولای 99 k خورانده شد و در مکان جدا نگهداری 10 و 21 روز بعد از اعمال درگیری اندازه ، شدند. وزن بدن، افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در روزهای 7 8*2* گیری شدند و آنالیز داده ها با روش فاکتوریل 2 انجام شد. وزن بدن و میانگین رشد روزانه جوجه های دریافت کننده مکمل 2 در حالت درگیری میکروبی کمترین تاثیر را نسبت به مکمل 1و شاهد داشت، هرچند به لحاظ آماری تفاوت معنی دار نبود. ضریب تبدیل تحت تاثیر مکمل میکروبی قرار نگرفت ولی درگیری میکروبی باعث افزایش ضریب تبدیل غذایی گردید. مکمل 2 توانسته است کاهش وزن اجزاء لاشه ناشی از اثر اعمال درگیری با ایکولای 99 K را جبران نماید که این اثر بر روی وزن سینه معنی دار ش

کلمات کلیدی

, مکمل پروبیوتیکی, جوجه گوشتی, روش فاکتوریل , درگیری با ایکولای 99 k , ضریب تبدیل غذایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054409,
author = {مجیدزاده هروی, رضا},
title = {تاثیر مکمل های پروبیوتیکی بر عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی درگیر با ایکولای 99},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهشهای محیط زیست و کشاورزی ایران},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {مکمل پروبیوتیکی، جوجه گوشتی، روش فاکتوریل ، درگیری با ایکولای 99 k ، ضریب تبدیل غذایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مکمل های پروبیوتیکی بر عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی درگیر با ایکولای 99
%A مجیدزاده هروی, رضا
%J اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهشهای محیط زیست و کشاورزی ایران
%D 2015

[Download]