اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2015-12-07

عنوان : ( تأثیر دو مکمل پروبیوتیکی بر مرفولوژی روده و فعالیت مونوسیتهای خون جوجه های گوشتی K درگیر با ایکولای 9 )

نویسندگان: رضا مجیدزاده هروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی عملکرد دو مکمل پروبیوتیکی بر مرفولوژی روده و فعالیت منوسیت های خون در شرایط درگیری میکروبی انجام شد. از 400 جوجه گوشتی در قالب طرح کاملا" تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار استفاده گردید و داده ها باروش فاکتوریل 2 آنالیز گردید، جوجه های مصرف کننده مکمل پروبیوتیکی 2 توانستند، کاهش وزن یا رشد کم روزانه حاصل از اعمال *2*3 درگیری را جبران کنند. مصرف مکمل پروبیوتیکی اثر معنی داری بر ارتفاع ویلی و عرض ویلی نداشت، اما عمق کریپت در ایلئوم در جوجه های مصرف کننده مکمل پروبیوتیکی 2 بیان .( P <0/ جوجه های مصرف کننده مکمل پروبیوتیکی 2 افزایش یافته بود ( 05 توانست اثرات التهابی را بر پرندگان درگیر کاهش و باعث بهبود TNF-α به میزان زیادی افزایش یافت و با اثرگذاری بر تولید IL-10 وزن بدن، افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی گردد

کلمات کلیدی

, عمق کریپت , IL10 , مکمل پروبیوتیکی, منوسیت های خون, ایکولای k99
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054410,
author = {مجیدزاده هروی, رضا},
title = {تأثیر دو مکمل پروبیوتیکی بر مرفولوژی روده و فعالیت مونوسیتهای خون جوجه های گوشتی K درگیر با ایکولای 9},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2015},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {عمق کریپت ، IL10 ، مکمل پروبیوتیکی، منوسیت های خون، ایکولای k99},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر دو مکمل پروبیوتیکی بر مرفولوژی روده و فعالیت مونوسیتهای خون جوجه های گوشتی K درگیر با ایکولای 9
%A مجیدزاده هروی, رضا
%J اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2015

[Download]