سیاست و شهر , 2015-12-23

عنوان : ( مولفه های اندیشه ایرانشهری در ارگ بم )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره , بهروز اسمعیل زاده گان علی زینل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به گفته ابن خلدون و هگل به عنوان دو متفکر فلسفه تاریخ، تمدن و مدنیت به ابتکار ایرانیان آغاز گردید. اگر تمدن برابر با یکجانشینی و آبادانی باشد ذهنیت سیاسی ایرانیان تاثیر مستقیمی در شکل دهی به شهرهای آنها داشته است. ایرانیان در پگاه تاریخ توانستند دولت و سازوبرگ اجرایی شهرنشینی و مدنیت را با استفاده از ابتکاراتی چون قلعه، قنات، دیوان سالاری و تکنیک¬های حکمرانی ایجاد نمایند. این سبک و الگوی در تاریخ به عنوان اندیشه سیاسی ایرانشهری معرفی شده است. در این پژوهش مولفه ها و شاخص¬های اندیشه سیاسی ایرانشهری که در طول تاریخ ایران تداوم داشته است مورد واکاوی قرار می¬گیرند و برای اثبات آنها به بزرگترین بنای شهر خشت و گلی جهان در قلب ایرانهشر یعنی ارگ بم ارجاع خواهیم داد. ارگ بم تبلور عینی خرد سیاسی ایرانشهری است و اغلب مولفه های، شاه آرمانی، شهر آرمانی، ساختار طبقاتی، سازوبرگ ایدئولوژیک همراهی دین و سیاست، عقل معاش جنگ، نظامی گری و اقتصاد را یک جا در خود جمع کرده است. این مقاله با چارچوب تئوریک ایرانشهری پنج شاخص اندیشه سیاسی ایرانشهری را در معماری و ساختار ارگ بم مورد واکاوی قرار می¬دهد به گونه ای که نشان داده خواهد شد چگونه خرد سیاسی ایرانشهری توانسته است با عقل واقع گرا و کارآمد، شهر ایرانی سامان دهی کند.

کلمات کلیدی

, ایرانشهر, سیاست, شهر, ارگ بم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054415,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله and اسمعیل زاده گان علی زینل, بهروز},
title = {مولفه های اندیشه ایرانشهری در ارگ بم},
booktitle = {سیاست و شهر},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایرانشهر، سیاست، شهر، ارگ بم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مولفه های اندیشه ایرانشهری در ارگ بم
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%A اسمعیل زاده گان علی زینل, بهروز
%J سیاست و شهر
%D 2015

[Download]