کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری , 2015-09-16

عنوان : ( کلونینگ سیگنال سکونس Usp45 در پلاسمید بیانی pBU003 به منظور بهبود بیان خارج سلولی پروتئین )

نویسندگان: رضا مجیدزاده هروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، کلونینگ سیگنال سکونس usp45 در پلاسمید بیانی pBU003 به منظور بهبود بیان خارج سلولی پروتئین مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این مطالعه افزایش راندمان بیان پروتئین در لاکتوکوکوس لاکتیس با استفاده از سیگنال پپتید usp45 است. لاکتوکوکوس لاکتیس که یک سویه تجاری پروبیوتیک است قادر به بیان پلاسمید pBU003 می باشد. پروتئین بیان شده توسط این پلاسمید بصورت داخل سلولی است لذا برای افزایش بیان پروتئین در خارج از سلول، سیگنال پپتید Usp45 به ابتدای کلونینگ سایت پلاسمید pbu003 انتقال یافت. سپس به منظور تعیین میزان بیان خارج سلولی، ژن appA از ایکولای BL21 DE3 جداسازی گردید و پس از جایگزینی در کلونینگ سایت پلاسمید pbu003 برای تکثیر به ایکولای MC1061 منتقل گردید. تعیین سکانس پلاسمید حاوی ژن appA و Usp45 بلاست 011 % را با توالی های الگو ( EU382094.1 و NC_012971.1 ( نشان داد.

کلمات کلیدی

, سیگنال سکونس, Usp45 , بیان خارج سلول, لاکتوکوکوس لاکتیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054418,
author = {مجیدزاده هروی, رضا},
title = {کلونینگ سیگنال سکونس Usp45 در پلاسمید بیانی pBU003 به منظور بهبود بیان خارج سلولی پروتئین},
booktitle = {کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {سیگنال سکونس، Usp45 ، بیان خارج سلول، لاکتوکوکوس لاکتیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کلونینگ سیگنال سکونس Usp45 در پلاسمید بیانی pBU003 به منظور بهبود بیان خارج سلولی پروتئین
%A مجیدزاده هروی, رضا
%J کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
%D 2015

[Download]