دومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردھای آن , 2015-10-20

عنوان : ( . مقایسه برخی روش های شکست دیواره سلولی در جلبک سبز .Tetraselmis sp )

نویسندگان: زهرا لاری , پروانه ابریشم چی , محمد حسین احمدزاده , ندا سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید نسل سوم بیودیزل از ریزجلبک ها مستلزم طی چندین مرحله است که یکی از مراحل پیچیده و پرهزینه در تولید بیودیزل، شکستن دیواره سلولی جلبک ها است. سویه های جلبکی مناسب برای استخراج لیپید، اغلب دارای دیواره سلولی سختی می باشند که مانعی در برابر خروج ترکیبات درون سلولی به شمار می آیند و شکستن این مانع اغلب با صرف انرژی همراه است. در این تحقیق تاثیر به کارگیری تیمارهای مختلف شامل اولتراسونیک یا امواج فراصوت، تجزیه حرارتی، ورتکس، بررسی Tetraselmis sp. ساچمه های هم زن و شوک اسمزی، با زمان های متفاوت، بر روی زیتوده ی تر جلبک سبز شد. اثربخشی هر تیمار، با مشاهده مستقیم سلول ها، توسط میکروسکوپ نوری، شمارش سلول های سالم و تعیین درصد تخریب آن ها ارزیابی شد. براساس نتایج آنالیز واریانس ها و آزمون دانکن در سطح معنی داری 0,05 ، بیشترین میزان تخریب سلولی 30 دقیقه پس از تیمار با امواج فراصوت مشاهده شد که از نظر مصرف انرژی، مقرون به صرفه نبود. در اکثر تیمارهای مورد بررسی، با افزایش زمان، درصد سلول های سالم به طور معنی داری کاهش یافت. کاربرد توام ورتکس و امواج فراصوت، ضمن تقلیل معنی دار زمان لازم برای نشر امواج فراصوت، صرفه جویی در مصرف انرژی را نیزبه دنبال داشت.

کلمات کلیدی

, Tetraselmis sp. تخریب دیواره سلولی, امواج فراصوت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054420,
author = {لاری, زهرا and ابریشم چی, پروانه and احمدزاده, محمد حسین and ندا سلطانی},
title = {. مقایسه برخی روش های شکست دیواره سلولی در جلبک سبز .Tetraselmis sp},
booktitle = {دومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردھای آن},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {Tetraselmis sp. تخریب دیواره سلولی- امواج فراصوت- بیودیزل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T . مقایسه برخی روش های شکست دیواره سلولی در جلبک سبز .Tetraselmis sp
%A لاری, زهرا
%A ابریشم چی, پروانه
%A احمدزاده, محمد حسین
%A ندا سلطانی
%J دومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردھای آن
%D 2015

[Download]