کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری , 2015-09-16

عنوان : ( کلونینگ و تعیین توالی ژن BLS باکتری بورسلا ملیتنسیس )

نویسندگان: رضا مجیدزاده هروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Synthase ((BLS های ¬ تواند پروتئین ¬ زایی بسیار زیاد است که می ¬ بروسلا یک پروتئین با خاصیت ایمنی خارجی را در انتهای N-terminal تواند در زمان ¬ ژنیک بوده و همچنین می ¬ خود بپذیرد. این پروتئین دارای خواص آنتی کننده باشد. در این مطالعه ژن ¬ های دیگر، دارای نقش ادجوآنتی یا کمک ¬ ژن ¬ استفاده به صورت متصل شده با آنتی BLS باکتری بروسلا ملیتنسیس با استفاده از روش PCR های برشی آنزیمهای ¬ و آغازگرهای اختصاصی لینکردار حاوی سایت BamHI و EcoRI یابی ژن تکثیر شده به ناقل ¬ جداسازی و تکثیر گردید. به منظور انجام توالی pTZ57R/T انتقال داده کلونی ¬ شد. از روش PCR و هضم آنزیمی برای تایید کلونینگ استفاده شد ونتایج نشان داد ژن هدف در ناقل کلونینگ pTZ57R/T حضور دارد.این ژن می تواند به عنوان یک آنتی ژن کاندید در طراحی واکسن نوترکیب بر علیه بیماری بروسلوز مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, BLS , بروسلا ملیتنسیس , کلونینگ ژن , بروسلوز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054423,
author = {مجیدزاده هروی, رضا},
title = {کلونینگ و تعیین توالی ژن BLS باکتری بورسلا ملیتنسیس},
booktitle = {کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {BLS ، بروسلا ملیتنسیس ، کلونینگ ژن ، بروسلوز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کلونینگ و تعیین توالی ژن BLS باکتری بورسلا ملیتنسیس
%A مجیدزاده هروی, رضا
%J کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
%D 2015

[Download]