دومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردھای آن , 2015-10-20

عنوان : ( . بهینه سازی استخراج لیپید از جلبک سبز .Tetraselmis sp )

نویسندگان: زهرا لاری , محمد حسین احمدزاده , پروانه ابریشم چی , ندا سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سوخت های زیستی از قبیل بیودیزل، بیواتانول منابع انرژی تجدید پذیرهستند که جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی به شمار می روند. احتراق این سوخت ها منجر به نشر آلاینده های کمتری به اتمسفر می شود و پدیده گرم شدن جهانی را نیز تقلیل می دهد. ریزجلبک ها به خاطر برخورداری از محتوای مناسب لیپید، منابع ارزشمندی در تولید بیودیزل به شمار می روند. جنس و گونه ریزجلبک و روش های استخراج لیپید، مهم ترین عواملی هستند که بهره وری تولید روغن خام را تحت تاثیر قرار می دهند. در این مقاله تاثیر حلال های غیر قطبی هگزان ، کلروفرم و پترولیوم اتر و حلال های قطبی متانول و اتانول با نسبت های مختلف بر کارایی استخراج لیپید در جلبک سبز تتراسلمیس مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها برروی زیتوده ی لیوفیلیزه شده جلبک، که در اواخر مرحله نمایی رشد برداشت شده بود، انجام شد. نتایج آنالیز واریانس ها و آزمون دانکن در سطح معنی داری 0,05 نشان داد که نوع و نسبت حلال تاثیر معنی داری بر مقدار لیپید استخراج شده دارد. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد مناسب ترین ترکیب حلال ها برای استخراج لیپید - جلبک تتراسلمیس هگزان-اتانول با نسبت حجمی 2-1می باشد.

کلمات کلیدی

, . , کلمات کلیدی: لیپید, جلبک, استخراج شیمیایی, Tetraselmis
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054424,
author = {لاری, زهرا and احمدزاده, محمد حسین and ابریشم چی, پروانه and ندا سلطانی},
title = {. بهینه سازی استخراج لیپید از جلبک سبز .Tetraselmis sp},
booktitle = {دومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردھای آن},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {. - کلمات کلیدی: لیپید- جلبک- استخراج شیمیایی- Tetraselmis sp},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T . بهینه سازی استخراج لیپید از جلبک سبز .Tetraselmis sp
%A لاری, زهرا
%A احمدزاده, محمد حسین
%A ابریشم چی, پروانه
%A ندا سلطانی
%J دومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردھای آن
%D 2015

[Download]