نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی , 2015-05-21

عنوان : ( تأثیر جنس زمین و خاک در تعیین مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی در دشت بیرجند )

نویسندگان: عزیزی احمد , عبدالحمید دهواری , محمود آذری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب زیرزمینی یکی از مهمترین و بزرگترین منابع تأمین آب شیرین مورد نیاز انسان است، که امروزه برای مصارفی چونکشاورزی صنعت و شرب توسعه زیاد پیدا کرده است. امکان تشکیل مخزن آب زیرزمینی و قابلیت آبدهی هر مخزن قبل ازهر چیز به ویژگی ها فیزیکی و سنگ شناسی محیط ها متخلخل وابسته است. از اینرو بررسی خصوصیات سنگ ها و منافذموجود در آنها از نظر مطالعه آب ها زیرزمینی اهمیت زیاد دارد. یکی از عوامل مؤثر در تعیین مناطق داری پتانسیلآب زیرزمینی جنس زمین و خاک است که بر میزان نفوذپذیری و رواناب تأثیر دارد. دشت بیرجند هم توسط رسوبات کواترنریپوشاند است. ته نشینی های کواترنر در گستره دشت به طور عمده شامل: آبرفت، دانه درشت تا متوسط رودخانه ای است کهب سمت غرب دشت دانه ریز شده است. ذرات با اندازه گراول تا پبل به صورت پادگانه های مخروط افکنه ای و ماسه تا گراولوخرد سنگ در نزدیکی ارتفاعات بر جای گذاشته شده است ک از نظر جنس زمین و خاک مناسب برای تشکیل سفره آبزیرزمینی می باشد.

کلمات کلیدی

, آب زیرزمینی, پتانسیل خاک, زمین شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054429,
author = {عزیزی احمد and عبدالحمید دهواری and آذری, محمود},
title = {تأثیر جنس زمین و خاک در تعیین مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی در دشت بیرجند},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آب زیرزمینی، پتانسیل خاک، زمین شناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر جنس زمین و خاک در تعیین مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی در دشت بیرجند
%A عزیزی احمد
%A عبدالحمید دهواری
%A آذری, محمود
%J نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
%D 2015

[Download]