پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (6), شماره (12), سال (2015-3) , صفحات (135-158)

عنوان : ( بررسی اثر تعارض کار - خانواده بر فرسودگی شغلی با اثر واسط سرمایه روانشناختی دربین کارکنان بانک های دولتی شهرستان گناباد )

نویسندگان: علیرضا حدادیان , زهره محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده با توجه به شتاب تغییرات، امروزه افراد در محیط کارخود با پدیده ی فرسودگی شغلی مواجه می شوند، که یکی از عوامل موثر بر آن، فشارهای ناشی از تعارض کار و خانواده می باشد. همچنین، طبق تحقیقات پیشین، تقویت منابع روانی، از جمله سرمایه روانشناختی، راهکار موثری در راستای این رابطه است. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر تعارض کار- خانواده بر فرسودگی شغلی با اثر واسط سرمایه روانشناختی در میان کارکنان بانکهای شهرستان گناباد می باشد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه های مورد استفاده در تحقیقات پیشین با تایید مجدد روایی و پایایی و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای جمع آوری شد؛ و 130 پرسشنامه واجد شرایط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی– تحلیلی بوده و مبتنی برالگوی مدل یابی معادله ساختاری است.

کلمات کلیدی

, تعارض کار- خانواده, فرسودگی شغلی, سرمایه روانشناختی, مدل یابی ساختاری, بانک های شهرستان گناباد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054431,
author = {حدادیان, علیرضا and محمدزاده, زهره},
title = {بررسی اثر تعارض کار - خانواده بر فرسودگی شغلی با اثر واسط سرمایه روانشناختی دربین کارکنان بانک های دولتی شهرستان گناباد},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2015},
volume = {6},
number = {12},
month = {March},
issn = {2383-4064},
pages = {135--158},
numpages = {23},
keywords = {تعارض کار- خانواده، فرسودگی شغلی، سرمایه روانشناختی، مدل یابی ساختاری، بانک های شهرستان گناباد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تعارض کار - خانواده بر فرسودگی شغلی با اثر واسط سرمایه روانشناختی دربین کارکنان بانک های دولتی شهرستان گناباد
%A حدادیان, علیرضا
%A محمدزاده, زهره
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2015

[Download]