تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (4), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (71-84)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر خرید ناگهانی در فروشگاه های زنجیره ای مشهد - مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای پروما )

نویسندگان: علیرضا حدادیان , حسنا رحیمی زاده , میر ابراهیم اصفهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خرید‌های ناگهانی بخش قابل توجهی از فروش را تشکیل می‌دهند. بنابراین دارای اهمیت خاصی برای بازاریابان و فروشندگان جزء می‌باشند. در بازار رقابتی، مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای بنگاهی موفق خواهد بود که نه تنها امروز به صورت کامل نیازها و خواسته‌های مشتریان را تأمین نماید، بلکه از همین امروز تغییرات در انتظارات آینده مشتریان را تحلیل و در مورد حصول به آن‌ها برنامه ریزی کند. برای پابرجا ماندن در این عرصه رقابتی، شرکت‌ها باید بر عوامل تصویر ذهنی مشتریان از فروشگاه که بر انتخاب فروشگاه و خرید نهایی تأثیر دارد توجه کنند. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر سه مورد از عواملی است که فرض می‌شود بر رفتار خرید ناگهانی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأثیر دارند. در این تحقیق از مدل فرایند خرید ناگهانی، محقق ساخته استفاده شده است. مشتریان فروشگاه پروما در شهر مشهد به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده‌اند. بر این اساس سه فرضیه در نظر گرفته شده که توسط مدل یابی معادلات ساختاری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. بر این اساس سه فرضیه در نظر گرفته شده که توسط مدل یابی معادلات ساختاری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای گردآوری اطلاعات ابزار پرسشنامه به کار رفته است . نتایج به دست آمده از تحلیل داده‌های گردآوری شده نشان داد که: محیط فروشگاه (نور، رنگ، موسیقی، رایحه) بر رفتار خرید ناگهانی مشتریان فروشگاه زنجیره‌ای تأثیر مثبت دارد. چیدمان و ظواهر فیزیکی (در دسترس بودن کالا، راهنمای غرفه‌ها، چیدمان کالا، شکل ظاهری ساختمان و پوشش کارمندان) و امکانات و خدمات جانبی (کافه و رستوران، شهربازی، مرکز نگهداری کودکان) بر رفتار خرید ناگهانی مشتریان تأثیری ندارد.

کلمات کلیدی

, خرید ناگهانی, فضای فروشگاه, چیدمان فروشگاه و فضای فیزیکی, امکانات و خادمت جانبی, فروشگاه های زنجیره ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054437,
author = {حدادیان, علیرضا and حسنا رحیمی زاده and میر ابراهیم اصفهانی},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر خرید ناگهانی در فروشگاه های زنجیره ای مشهد - مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای پروما},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2015},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-7744},
pages = {71--84},
numpages = {13},
keywords = {خرید ناگهانی، فضای فروشگاه، چیدمان فروشگاه و فضای فیزیکی، امکانات و خادمت جانبی، فروشگاه های زنجیره ای.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر خرید ناگهانی در فروشگاه های زنجیره ای مشهد - مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای پروما
%A حدادیان, علیرضا
%A حسنا رحیمی زاده
%A میر ابراهیم اصفهانی
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2015

[Download]