زراعت و فناوری زعفران, دوره (3), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (217-227)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر تجارت زعفران ایران )

نویسندگان: سمیه کوچک زاده , علی رضا کرباسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت و نقش تجارت خارجی در توسعه اقتصادی کشور و نیز تأکیدی که برنامهریزان اقتصادی کشور به گسترش صادرات غیرنفتی دارند و همچنین جهت رهایی از اقتصاد تک محصولی، لزوم توجه بیشتر به اقتصاد تک محصول ی ضروری می باشد . از میان محصولات صادراتی برخوردار از مزیت نسبی زعفران به دلیل موقعیت ویژه آن از لحاظ اشتغال زایی در بخش کشاورزی و ایجاد درآمد ارزی قابل توجه برای کشور یک محصول مهم در اقتصاد تلقی میشود. اهمیت زعفران به عنوان یک محصول صادراتی باارزش در اقتصاد کشور و همچنین اقتصاد جهانی، روز به روز آشکارتر میگردد. برای حفظ مقام ایران (به عنوان بزرگ تر ین تولیدکننده و صادرکننده زعفران ) در بازارهای جهانی و توسعه بیشتر صادرات این محصول باارزش، شناخت مسائل و مشکلات صادرات و عوامل مؤثر بر آن، میتواند گام مهمی 1380 می باشد، بدین - در این راستا باشد. ازاین رو، مطالعه حاضر به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر تجارت زعفران ایران طی دوره زمانی 92 منظور از مدل جاذبه و روش اقتصادسنجی پانل استفاده شد و نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشورهای واردکننده و نرخ 0 تأثیر مثبت و معنیداری بر تجارت زعفران ایران دارد.

کلمات کلیدی

, روش پانل, زعفران, صادرات غیرنفتی, مدل جاذبه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054440,
author = {سمیه کوچک زاده and کرباسی, علی رضا},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر تجارت زعفران ایران},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2015},
volume = {3},
number = {3},
month = {December},
issn = {2383-1529},
pages = {217--227},
numpages = {10},
keywords = {روش پانل، زعفران، صادرات غیرنفتی، مدل جاذبه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر تجارت زعفران ایران
%A سمیه کوچک زاده
%A کرباسی, علی رضا
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2015

[Download]