زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (215-223)

عنوان : ( آزمون پیوستگی و فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , هاشم محمودی , بهزاد فکاری سردهایی , محمدمهدی فارسی علی آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران یکی از مهم ترین محصولات تولیدی کشاورزی کشور می باشد و استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی از عمده ترین استان های تولیدکننده زعفران می باشند. هدف از مطالعه حاضر سنجش فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 1385 تا 1390 می باشد. بدین منظور از فن آزمون هم جمعی برای سری های قیمت با استفاده از رهیافت یوهانسون بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که استان خراسان جنوبی نقش رهبری قیمت را در بین استان های مذکور بر عهده دارد. این در حالی است که از بین سه استان مربوطه، استان های خراسان رضوی و جنوبی تشکیل یک بازار واحد را می دهند که شرط LOP برای آن ها صادق می باشد. استان خراسان شمالی نیز بازاری است که در بلندمدت تحت تاثیر تغییرات قیمت دو استان خراسان رضوی و جنوبی قرار نمی گیرد و به صورت یک بازار مجزا رفتار می کند. لذا اتخاذ یک سیاست در بازار زعفران در هر یک از این سه استان ، بازار این محصول در دو استان دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, بازار مرکزی, پیوستگی بازار, محصول زعفران, هم جمعی برداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054443,
author = {کرباسی, علی رضا and هاشم محمودی and فکاری سردهایی, بهزاد and فارسی علی آبادی, محمدمهدی},
title = {آزمون پیوستگی و فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2014},
volume = {2},
number = {3},
month = {December},
issn = {2383-1529},
pages = {215--223},
numpages = {8},
keywords = {بازار مرکزی، پیوستگی بازار، محصول زعفران، هم جمعی برداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آزمون پیوستگی و فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی
%A کرباسی, علی رضا
%A هاشم محمودی
%A فکاری سردهایی, بهزاد
%A فارسی علی آبادی, محمدمهدی
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2014

[Download]