مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (1), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (111-125)

عنوان : ( تعیین عوامل اثرگذار و اندازه گیری رضایت دانشجویان از خدمات خوابگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: علیرضا حدادیان , یاسر آسمان دره , محمدحسین همایونی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه، سنجش رضایت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از خدمات ارائه شده توسط اداره خوابگاه ها است. بدین منظور پس از ارزیابی روایی (منطقی) و پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ ) ابزار گردآوری داده ها، از تعداد 300 پرسشنامه که به روش نمونه برداری تصادفی توزیع شده بود استفاده گردید . با توجه به نتایج آزمون کولموگراف -اسمیرنوف که نرمال نبودن مؤلفه ها را تأیید می کرد، برای تحلیل داده ها از آزمون های من ویتنی و کرسکال وال یس استفاده گردید . نتایج این آزمون ها تأثیر متغیرهای جنسیت، سن و مقطع تحصیلی را بر ادراکات و انتظارات دانشجویان آشکار کرد. همچنین، یافته های حاصل از محاسبات شاخص رضایت مشتری (دانشجو)، قوت های عمده و ضعف های عمده اداره امور خوابگاه ها را نشان داد .انتخاب الکترونیکی خوابگاه جزء قوت های اصلی و ایجاد کتابخانه در محیط خوابگاه و نوسازی وسایل اتاق ها جزء نقاط اساسی قابل بهبود شناسایی شدند

کلمات کلیدی

, رضایت, اندازه گیری رضایت, دانشجویان, خدمات خوابگاه ها, مؤسسات آموزش عالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054445,
author = {حدادیان, علیرضا and آسمان دره, یاسر and همایونی راد, محمدحسین},
title = {تعیین عوامل اثرگذار و اندازه گیری رضایت دانشجویان از خدمات خوابگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2476-2865},
pages = {111--125},
numpages = {14},
keywords = {رضایت، اندازه گیری رضایت، دانشجویان، خدمات خوابگاه ها، مؤسسات آموزش عالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین عوامل اثرگذار و اندازه گیری رضایت دانشجویان از خدمات خوابگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)
%A حدادیان, علیرضا
%A آسمان دره, یاسر
%A همایونی راد, محمدحسین
%J مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
%@ 2476-2865
%D 2012

[Download]