کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، اقتصاد و مدیریت , 2014-12-17

عنوان : ( بررسی نقش استراتژی های بازرگانی بر عملکرد شرکت های تولیدی )

نویسندگان: علیرضا حدادیان , مسعود منظمی برهانی , مرضیه خلیلی , مهدی زارعی بیدکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیازها و خواسته های مشتریان همواره در حال تغییر است و شناخت این تغییرات نیز برای موفقیت بنگاه ها حیاتی است. همچنین تغییر شرایط و قواعد حاکم بر بازار از جمله تغییرات تکنولوژیکی بر موفقیت موسسات در بازار تاثیر گذار است، مدیران کامیاب کسانی اند که سازمان خود را با شرایط روز همگام می سازند. این همگامی زمانی امکان پذیر است که کارکنان و مدیران تلاش کنند تا کلیه فعالیت های شرکت در راستای ارضای نیازهای مشتریان باشد، که این پژوهش اثر استراتژی های بازرگانی به عنوان متغیر اصلی و مستقل را بر عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته اندازه گیری می نماید و همچنین تاثیر متغیر بازارگرایی را به عنوان نقش واسط مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از پرسشنامه اقتباس شده به عنوان ابزار پژوهشی استفاده شده است،جامعه آماری پژوهش شامل 131 نفر مدیران فعال در شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهرستان مشهد می باشد که حجم نمونه 66 نفر تخمین زده شده است. داده های گردآوری شده به وسیله پرسشنامه، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS V.22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، که نتایج بدست آمده حاکی از وجود رابطه معنادار بین متغیر استراتژی های بازرگانی و عملکرد سازمانی است که در صورت اعمال تاثیر نقش واسطه بازارگرایی، رابطه بین استراتژی های بازرگانی و عملکرد قوی تر می شود. واژگان کلیدی:

کلمات کلیدی

, استراتژی بازرگانی, بازارگرایی, عملکرد سازمان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054457,
author = {حدادیان, علیرضا and منظمی برهانی, مسعود and خلیلی, مرضیه and مهدی زارعی بیدکی},
title = {بررسی نقش استراتژی های بازرگانی بر عملکرد شرکت های تولیدی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، اقتصاد و مدیریت},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استراتژی بازرگانی، بازارگرایی، عملکرد سازمان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش استراتژی های بازرگانی بر عملکرد شرکت های تولیدی
%A حدادیان, علیرضا
%A منظمی برهانی, مسعود
%A خلیلی, مرضیه
%A مهدی زارعی بیدکی
%J کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، اقتصاد و مدیریت
%D 2014

[Download]