اولین همایش بین امللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-11-26

عنوان : ( بررسی زیست محیطی و هیدروشیمی آب های زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی در منطقه کوه سفید )

نویسندگان: حسین مستعد , محمدحسین محمودی قرائی , جلیل مهرزاد سلاکجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه کیفیت آب های زیر زمینی منطقه کوه سفید- مراد آباد شرق تربت حیدریه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 11 نمونه از آبهای زیر زمینی منطقه شامل قنات، چشمه و چاه در اردیبهشت ماه 94برداشت شد. پارامترهای اسیدیته، هدایت الکتریکی و دما در صحرا و آنیون ها و کاتیون های اصلی در آزمایشگاه شیمی تجزیه دانشگاه فردوسی مشهداندازه گیری شد. با استفاده از محاسبه مقادیر نسبت جذب سدیم(SAR)، درصد سدیم(%Na)، کربنات سدیم باقیمانده(RSC)، خطر منیزیم(MH)، شاخص نفوذپذیری (PI) و ترسیم نمودارهای wilcox، درصد سدیم در مقابل هدایت الکتریکی و نمودار اندیس نفوذپذیری ((Doneen diagram بررسی تعیین کیفیت انجام شد. سدیم و پس از آن منیزیم کاتیون های غالب در آب زیر زمینی منطقه هستند. بررسی پارامترها نشان داد برخی از نمونه ها از نظر نسبت جذب سدیم (SAR) در رده ی نامناسب، از نظر درصد سدیم(%Na) مشکوک و از نظر خطر منیزیم (MH) در رده ی نامناسب برای کشاورزی قرار دارند. از این رو باید تمهیداتی جهت استفاده آب های مناسب برای کشاورزی انجام شود تا از شور شدن تدریجی خاک های منطقه جلوگیری به عمل آید.

کلمات کلیدی

, آب زیر زمینی, هیدروشیمی, پارامترهای کشاورزی, کوه سفید-مرادآباد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054462,
author = {مستعد, حسین and محمودی قرائی, محمدحسین and مهرزاد سلاکجانی, جلیل},
title = {بررسی زیست محیطی و هیدروشیمی آب های زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی در منطقه کوه سفید},
booktitle = {اولین همایش بین امللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {آب زیر زمینی، هیدروشیمی، پارامترهای کشاورزی، کوه سفید-مرادآباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی زیست محیطی و هیدروشیمی آب های زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی در منطقه کوه سفید
%A مستعد, حسین
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%J اولین همایش بین امللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
%D 2015

[Download]