پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (5), شماره (2), سال (2016-1) , صفحات (23-43)

عنوان : ( جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )

نویسندگان: مجتبی بذرافشان مقدم , مریم شوقی سینی , راحیل رحمن خواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی و نقد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از بعد نظارت و راهنمایی می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل محتوا بهره گرفته شد. برای این منظور با رجوع به ادبیات نظری، مؤلفه‌های اصلی و زیر مولفه های نظارت و راهنمایی تعلیماتی شناسایی شدند، سپس برمبنای آن متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد تحلیل قرار گرفت. به طورکلی، یافته‌های حاصل از تحلیل سند حاکی از عدم توجه همه جانبه به تمامی مؤلفه‌های نظارت و راهنمایی تعلیماتی می‌باشد. با وجود اشاره مستقیم و غیرمستقیم به برخی از مؤلفه‌ها مانند هدف، روش، معلم، محتوا، برنامه درسی و مسئولان و ناظران آموزشی در مبانی نظری و گزاره‌های سند، به نظر می‌رسد مؤلفه‌های دیگر نظارت و راهنمایی تعلیماتی مانند فرایند نظارت، ویژگی‌های لازم ناظران، جو مدرسه و محیط آموزشی، اصول و مبانی نظارت و نقش‌ها و وظایف ناظران مورد توجه قرار نگرفته است

کلمات کلیدی

, نظارت و راهنمایی تعلیماتی, سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054468,
author = {بذرافشان مقدم, مجتبی and شوقی سینی, مریم and رحمن خواه, راحیل},
title = {جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش},
journal = {پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2016},
volume = {5},
number = {2},
month = {January},
issn = {2251-6360},
pages = {23--43},
numpages = {20},
keywords = {نظارت و راهنمایی تعلیماتی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
%A بذرافشان مقدم, مجتبی
%A شوقی سینی, مریم
%A رحمن خواه, راحیل
%J پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2016

[Download]