ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری , 2015-09-08

Title : ( اثر شیوه نمونه گیری بر دقت و صحت برآورد تولید علفزارها با استفاده از شبیه سازی نمونه گیری در نرم افزار R )

Authors: Nafiseh Fakhar Izadi , Kamal Naseri , منصور مصداقی ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این تحقیق به منظور بررسی رابطة تولید و غنای گونه¬ای با استفاده از پلاتهای8×8 متر با 2 تکرار در پنج منطقه از مراتع شمال ایران جمع¬آوری شد. برای بررسی اثرات شکل، اندازه، تعداد و روشهای نمونه¬گیری بر روی صحت و دقت برآوردها، داده¬های حاصله در پلان640 پلاتی به ابعاد32×20 متر در نرم¬افزارR شبیه¬سازی شدند. برای پلات¬هایی با ابعاد1×1، 2×1 ، 2×2 ،4×2 متر با استفاده از روش ترسیمی، تعداد پلات بهینه مشخص گردید و سپس سطوح مختلف پلات و روشهای مختلف نمونه¬گیری، از نظر صحت و دقت پس از مقایسه با پارامترهای واقعی¬رتبه¬بندی شدند. طبق نتایج حاصله تعداد پلات بهینه برای سطوح فوق به ترتیب100، 50، 120، 40 به-دست آمد. سطح پلات 2×1 و روش¬های نمونه¬گیری سیستماتیک و ترانسکت نواری به عنوان صحیح¬ترین و دقیق¬ترین سطح پلات و روش نمونه¬گیری معرفی شدند. شکلهای مربع و مستطیل با سطح 16 مترمربع معنی دار بودند همچنین روش نمونه¬گیری لایه¬بندی ضمن نداشتن تفاوت با روش سیستماتیک – تصادفی، با سایر روشهای نمونه¬گیری تفاوت داشت. دو شکل مربع و مستطیل با سطوح 4 و 32 مترمربع نیز معنی¬دار نبودند

Keywords

, تولید, دقت, صحت, روش نمونه گیری, شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054470,
author = {Fakhar Izadi, Nafiseh and Naseri, Kamal and منصور مصداقی},
title = {اثر شیوه نمونه گیری بر دقت و صحت برآورد تولید علفزارها با استفاده از شبیه سازی نمونه گیری در نرم افزار R},
booktitle = {ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری},
year = {2015},
location = {ساری, IRAN},
keywords = {تولید، دقت، صحت، روش نمونه گیری، شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر شیوه نمونه گیری بر دقت و صحت برآورد تولید علفزارها با استفاده از شبیه سازی نمونه گیری در نرم افزار R
%A Fakhar Izadi, Nafiseh
%A Naseri, Kamal
%A منصور مصداقی
%J ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری
%D 2015

[Download]