کنفرانس ملی کشاورزی پایدار،محیط زیست و توسعه روستایی , 2015-05-06

عنوان : ( بررسی تاثیر روش های مختلف دستیابی به اطلاعات بر میزان آگاهی مصرف کننده از فرآورده های گیاهان دارویی )

نویسندگان: علی رضا کرباسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع آب و هوایی و شرایط اکولوژیک متفاوت باعث گردیده که کشور ایران یکی از بزرگترین گنجینههای گیاهان دارویی دنیا را دارا باشد. در این زمینه تحقیقات بازاریابی مناسب میتواند زمینه لازم برای افزایش ارزش افزوده و تولید بیشتر این فرآوردهها را میسر نماید. از این رو، در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر روش های مختلف کسب آگاهی در زمینه فرآورده های گیاهان دارویی بر مصرف افراد مورد مطالعه قرار گرفته است. داده های مورد نیاز این بررسی از طریق تکمیل پرسشنامه از 489 نفر در شهر مشهد با از استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1474 جمع آوری شده است. جهت دستیابی به هدف مطالعه، از الگوی لاجیت ساده استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دادند که ابزارهایی چون تبلیغات رسانه ای، تجویز پزشک و فروشندگان گیاهان دارویی، تجارب خانوادگی و همین طور کتاب بر افزایش آگاهی در زمینه فرآورده های گیاهان دارویی اثر مثبت و معنادار دارد. همین طور تاثیر اطلاعات حاصل از اینترنت و دارو خانه ها نیز مثبت بوده ولی معنادار نمی باشد و در نهایت تاثیر بروشورها و دوستان و آشنایان بر افزایش آگاهی نیز منفی و بی معناست.

کلمات کلیدی

, فرآورده, گیاهان دارویی, مصرف, آگاهی, مصرف کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054472,
author = {کرباسی, علی رضا},
title = {بررسی تاثیر روش های مختلف دستیابی به اطلاعات بر میزان آگاهی مصرف کننده از فرآورده های گیاهان دارویی},
booktitle = {کنفرانس ملی کشاورزی پایدار،محیط زیست و توسعه روستایی},
year = {2015},
location = {کوهدشت, ايران},
keywords = {فرآورده، گیاهان دارویی، مصرف، آگاهی، مصرف کننده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر روش های مختلف دستیابی به اطلاعات بر میزان آگاهی مصرف کننده از فرآورده های گیاهان دارویی
%A کرباسی, علی رضا
%J کنفرانس ملی کشاورزی پایدار،محیط زیست و توسعه روستایی
%D 2015

[Download]