دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2016-01-05

عنوان : ( بررسی اثرات متقابل نانوذرات نقره و آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، سیپروفلوکساسین و سفتریاکسون در برابر جدایه بالینی اسینتوباکتر بومانی مقاوم به دارو )

نویسندگان: مریم عباسی شایه , غزاله امیری , میرزامحمدرضا شریف مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات ضدمیکروبی نانوذرات نقره مورد توجه ویژه ای قراردارد، بطوریکه حتی می توانند در مقابل ارگانیسم های دارای مقاومت چندگانه نیز مفید واقع شوند. در مطالعه حاضر، اثرات ضدمیکروبی نانو ذرات نقره تهیه شده به روش زیستی، به تنهایی و درحضور آنتیبیوتیکهای آمپی سیلین، سیپروفلوکساسین و سفتریاکسون بر جدایه بالینی اسینتوباکتر بومانی دارای مقاومت دارویی، از طریق روش رقت سازی متوالی، پیرو استاندارد های CLSI مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مقادیر اندک نانو ذرات نقره باعث افزایش حساسیت سویه مذکور در برابر آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین و آمپیسیلین می شود.

کلمات کلیدی

, نانوذرات نقره, آمپیسیلین, سیپروفلوکساسین, سفتریاکسون, اسینتوباکتر بومانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054477,
author = {عباسی شایه, مریم and امیری, غزاله and شریف مقدم, میرزامحمدرضا},
title = {بررسی اثرات متقابل نانوذرات نقره و آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، سیپروفلوکساسین و سفتریاکسون در برابر جدایه بالینی اسینتوباکتر بومانی مقاوم به دارو},
booktitle = {دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانوذرات نقره، آمپیسیلین، سیپروفلوکساسین، سفتریاکسون، اسینتوباکتر بومانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات متقابل نانوذرات نقره و آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، سیپروفلوکساسین و سفتریاکسون در برابر جدایه بالینی اسینتوباکتر بومانی مقاوم به دارو
%A عباسی شایه, مریم
%A امیری, غزاله
%A شریف مقدم, میرزامحمدرضا
%J دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
%D 2016

[Download]