هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2015-11-11

عنوان : ( ارزیابی تاثیرعوامل تکنولوژیکی بر تمایل شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیک در مناطق 9 و 5 شهر مشهد )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , لیا شاددل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بکارگیری گسترده فناوری اطلاعات در جوامع شهری منجر به ظهور خدمات الکترونیک شهری گردیده است. افزایش دسترسی و کاهش هزینه های اقتصادی از مزایای خدمات الکترونیک هستند اما واضح است که بدون هیچ تقاضایی از سوی شهروندان پیاده سازی آنها متوقف خواهد شد. با توجه به اهمیت موضوع این مقاله به ارزیابی مقایسه ای و همچنین الویت بندی عوامل اثرگذار تکنولوژیکی بر تمایل شهروندان به استفاده از خدمات الکترونیک در مناطق 5 و 9 شهر مشهد که از لحاظ برخورداری در دوسطح کم برخوردار و برخوردار می باشند، می پردازد. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی است و به منظور ارزیابی و الویت بندی عوامل شناسایی شده ازطریق مطالعات کتابخانه ای، از روش پرسشنامه بهره میگیرد. جامعه آماری شامل شهروندان مناطق 5 و9 بوده و بر اساس فرمول کوکران 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت بررسی میزان و نوع اثرگذاری بعد تکنولوژیکی و متغیرهای آن بر تمایل شهروندان به استفاده از خدمات الکترونیک از آزمون رگرسیون همزمان، برای مقایسه متغیرها در دو منطقه از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل و برای الویت بندی از آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که بعد تکنولوژیکی با سطح معناداری صفر در منطقه پنج، 40 درصد و در منطقه نه 2، 23 درصد اثرگذار است و در ارتباط با متغیرهای تکنولوژیکی، در متغیر زیرساخت های موجود بین دو منطقه تفاوت معناداری وجود دارد و در الویت بندی عوامل اثرگذار متغیر حفظ امنیت در منطقه 5 و زیرساخت های موجود در منطقه 9 دارای الویت اول می باشند.

کلمات کلیدی

, ارزیابی, عوامل موثر تکنولوژیکی, خدمات الکترونیک, مناطق 5 و9, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054483,
author = {خوارزمی, امید علی and شاددل, لیا},
title = {ارزیابی تاثیرعوامل تکنولوژیکی بر تمایل شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیک در مناطق 9 و 5 شهر مشهد},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ارزیابی، عوامل موثر تکنولوژیکی، خدمات الکترونیک، مناطق 5 و9، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیرعوامل تکنولوژیکی بر تمایل شهروندان در استفاده از خدمات الکترونیک در مناطق 9 و 5 شهر مشهد
%A خوارزمی, امید علی
%A شاددل, لیا
%J هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2015

[Download]