مطالعات زبان و ترجمه, دوره (47), شماره (4), سال (2015-2) , صفحات (69-90)

عنوان : ( تعادل زیباشناختی در ترجمه متون ادبی از منظر زیبایی شناسی دریافت )

نویسندگان: محدثه صفی نژاد , علی خزاعی فرید , محمودرضا قربان صباغ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعادل زیباشناختی نوعی از تعادل میان متن ترجمه شده و متن اصلی تعریف می شود که براساس آن دو متن از درجه تفسیرپذیری یا صراحت معنایی نسبتا یکسانی برخوردارند و این مستلزم آن است که موارد عدم قطعیت معنی در هر دو متن کم و بیش یکسان باشد. مفهوم عدم قطعیت معنی را نخستین بار پدیدار شناس لهستانی رومن اینگاردن به عنوان یکی از ویژگیهای متون ادبی بکار برد و پس از آن دو نظریه پرداز زیباشناسی، آیزر و یاس، آن را در نظریه های متفاوت خود به کار گرفتند. در این مقاله پس از تعریف مفهوم تعادل زیباشناختی بر اساس مفهوم عدم قطعیت معنی، اهمیت این مفهوم را در ترجمه های مختلف کتاب پبامبر نوشته جبران خلیل جبران نشان می دهیم. تحلیلی که بر چهارده ترجمه از سه جمله انتخابی کتاب فوق صورت گرفته نشان می دهد که مترجمان بیش از آن که در پی ایجاد تعادل زیباشناختی باشند در پی ایجاد تصریح بیشتر و در نتیجه دور شدن از تعادل زیباشناختی بوده اند.

کلمات کلیدی

, زیباشناسی دریافت, تعادل زیباشناختی, عدم تعین معنی, آیزر, یاس, رومن اینگاردن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054496,
author = {صفی نژاد, محدثه and خزاعی فرید, علی and قربان صباغ, محمودرضا},
title = {تعادل زیباشناختی در ترجمه متون ادبی از منظر زیبایی شناسی دریافت},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2015},
volume = {47},
number = {4},
month = {February},
issn = {2383-2878},
pages = {69--90},
numpages = {21},
keywords = {زیباشناسی دریافت، تعادل زیباشناختی، عدم تعین معنی، آیزر، یاس، رومن اینگاردن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعادل زیباشناختی در ترجمه متون ادبی از منظر زیبایی شناسی دریافت
%A صفی نژاد, محدثه
%A خزاعی فرید, علی
%A قربان صباغ, محمودرضا
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2015

[Download]