دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دوره (23), شماره (10), سال (2016-1) , صفحات (932-942)

عنوان : ( اثر تجویز درون‌ صفاقی عصاره هیدروالکلی و هگزانی گل‌های حرارت دیده پایه ماده گیاه شاهدانه بر رفتار اضطرابی، تعادل و فعالیت حرکتی در موش صحرایی نر )

نویسندگان: بهرام فرهادی مقدم , مسعود فریدونی , علی اسداللهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: کانابینوئیدهای گیاهی دکربوکسیله گیرنده‌های CB1 سیستم اندوکانابینوئیدی را در سیستم عصبی مرکزی فعال می‌کنند. سیستم اندوکانابینوئیدی با سیستم‌های دوپامینی و سروتونینی برهمکنش دارد و بر فرآیندهای رفتاری مؤثر است. هدف این تحقیق بررسی اثر عصاره هیدروالکلی و هگزانی گل‌های حرارت دیده پایه ماده گیاه شاهدانه حاوی کانابینوئیدهای دکربوکسیله بر اضطراب، فعالیت و تعادل حرکتی است. روش بررسی: در این مطالعه تجربی به طور تصادفی از موش‌های صحرایی نر بالغ ویستار (200 تا 250 گرم) در گروه‌های هفت‌تایی کنترل، شم (تجویز حلال با ترکیب اتانول/توئین80/سالین با نسبت 1/1/8)، تجویز صفاقی دوز mg/kg50 عصاره هیدروالکلی و دوز mg/kg50 عصاره هگزانی گل‌های حرارت دیده استفاده شد. سپس برای سنجش میزان اضطراب، فعالیت حرکتی و تعادل حرکتی در هر گروه به ترتیب دستگاه ماز صلیبی مرتفع، فضای باز و میله چرخان شتابدار مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آنالیز آریانس یک‌طرفه و تست تعقیبی Neumann-keuls انجام شد. نتایج: نتایج نشان داد که تجویز صفاقی دوز mg/kg50 عصاره هگزانی موجب کاهش معنی‌دار تعداد ورود به بازوهای باز (05/0P<)، مدت زمان اقامت در بازوهای باز (01/0P<) ماز صلیبی مرتفع، و همچنین کاهش معنی دار میزان فعالیت حرکتی (01/0P<) و کاهش معنی دار زمان حفظ تعادل (001/0P<) شده است. نتیجه‌گیری: احتمالاً تجویز عصاره هگزانی دارای کانابینوئیدهای دکربوکسیله بیشتری نسبت به عصاره هیدروالکلی است و موجب کاهش فعالیت حرکتی، زمان حفظ تعادل حرکتی و افزایش اضطراب با فعال کردن گیرنده‌های CB1 شده است.

کلمات کلیدی

, شاهدانه, گیرنده‌های کانابینوئیدی, کانابینوئیدهای دکربوکسیله, هگزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054505,
author = {فرهادی مقدم, بهرام and فریدونی, مسعود and اسداللهی, علی},
title = {اثر تجویز درون‌ صفاقی عصاره هیدروالکلی و هگزانی گل‌های حرارت دیده پایه ماده گیاه شاهدانه بر رفتار اضطرابی، تعادل و فعالیت حرکتی در موش صحرایی نر},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد},
year = {2016},
volume = {23},
number = {10},
month = {January},
issn = {2228-5741},
pages = {932--942},
numpages = {10},
keywords = {شاهدانه، گیرنده‌های کانابینوئیدی، کانابینوئیدهای دکربوکسیله، هگزان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تجویز درون‌ صفاقی عصاره هیدروالکلی و هگزانی گل‌های حرارت دیده پایه ماده گیاه شاهدانه بر رفتار اضطرابی، تعادل و فعالیت حرکتی در موش صحرایی نر
%A فرهادی مقدم, بهرام
%A فریدونی, مسعود
%A اسداللهی, علی
%J دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
%@ 2228-5741
%D 2016

[Download]