تاریخ ایران, دوره (6), شماره (14), سال (2014-6) , صفحات (17-54)

عنوان : ( آزاد (āzād) و آزادان (āzādān)؛ منشأ و تحول آن‌ از ایرانی باستان به ایرانی میانة غربی )

نویسندگان: پدرام جم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقالة حاضر به بررسی واژة ایرانی کهن āzāta، سیر تحول معنایی آن در گذر زمان از ایرانی باستان به ایرانی میانة غربی، و تا زمان رواج فارسی نو می‌پردازد و با ارائة شواهد مربوطه از دورة باستان (اوستا) و میانة (پارتی و فارسی میانه) زبان‌های ایرانی، تحول و گسترش معنایی این واژه را بررسی می‌کند. در این بررسی نشان داده شده که مفهوم آزاد به معنای «رها و غیرمقید» که در بیشتر اوقات بر دیگر مفاهیم این واژه سایه افکنده و به تعابیر نادرستی از منشأ āzādān (گروه نجبا) در دورة ساسانی انجامیده، در حقیقت تحولی ثانویه در عرصة معناشناختی آن است و ریشة این گسترش معنایی در یک سنت کهن ایرانی نهفته است، سنتی که طی آن ممکن بود بنا به دلایل و تحت شرایطی، افراد وابسته (بندگان) به عضویت خاندان مخدوم خود درآیند.

کلمات کلیدی

, آزاد, بنده, فارسی میانه, اشرافیت ساسانی, تحول و گسترش معناشناختی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054507,
author = {جم, پدرام},
title = {آزاد (āzād) و آزادان (āzādān)؛ منشأ و تحول آن‌ از ایرانی باستان به ایرانی میانة غربی},
journal = {تاریخ ایران},
year = {2014},
volume = {6},
number = {14},
month = {June},
issn = {2008-7357},
pages = {17--54},
numpages = {37},
keywords = {آزاد، بنده، فارسی میانه، اشرافیت ساسانی، تحول و گسترش معناشناختی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آزاد (āzād) و آزادان (āzādān)؛ منشأ و تحول آن‌ از ایرانی باستان به ایرانی میانة غربی
%A جم, پدرام
%J تاریخ ایران
%@ 2008-7357
%D 2014

[Download]