سومین کنفرانس ماهی شناسی , 2015-05-06

عنوان : ( بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی )

نویسندگان: زهراملقب به فرشته قاسم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران دارای شرایط آب و هوایی و جغرافیایی متنوع است که منجر به تنوع زیستی فراوان این منطقه میشود . بررسی وضعیت ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی از مارس. تا اکتبر سال 1392انجام شد. در مجموع 300 نمونه ماهی متعلق به 28 منطقه از 10 شهرستان این استان جمع آوری وشناسایی گردید. نمونه برداری از ماهیان استان خراسان رضوی با استفاده از تورهای دستی و پرتابی و همچنین دستگاه الکتروشوکرصورت پذیرفت.در مجموع 2 خانواده کپور ماهیان ولوچ ماهیان ، 8 جنس و 9 گونه از مناطق مورد مطالعه شناسایی گردید. خانواده کپورماهیان با 7 گونه بیشترین تنوع را در میان خانواده های مطالعه شده نشان داد.

کلمات کلیدی

, خراسان رضوی, فون, ماهی, ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054509,
author = {قاسم زاده, زهراملقب به فرشته},
title = {بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی},
booktitle = {سومین کنفرانس ماهی شناسی},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {خراسان رضوی، فون، ماهی، ایران.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%J سومین کنفرانس ماهی شناسی
%D 2015

[Download]