اخلاق در علوم و فناوری, دوره (10), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (67-74)

عنوان : ( تحلیل حساسیت زیست محیطی، مسایل اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در شرکت های برتر )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , حامد خراسانی طرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: چشم‌انداز و مأموریت دو مورد از اهداف اساسی سازمان‌ها هستند. یکی از موضوعات جدیدی که در رابطه با چشم‌انداز و مأموریت مطرح شده است، چشم‌انداز و مأموریت سبز می‌باشد. ویژگی سبز بودن، شامل سه مؤلفه مسئولیت اجتماعی، حساسیت زیست‌محیطی و مسایل اخلاقی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل چشم‌انداز و مأموریت شرکت‌های برتر ایرانی و خارجی به منظور بررسی میزان توجه آن‌ها به مقوله سبز بودن، طراحی گردید. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شرکت های برتر ایرانی و خارجی بودند. نمونه مورد مطالعه شامل100 شرکت برتر ایرانی و 100 شرکت برتر خارجی می باشند.100 شرکت برتر معرفی‌شده توسط وزارت صنایع و معادن در سال 1391 به عنوان شرکت‌های برتر ایرانی انتخاب شدند؛ همچنین 100 شرکت برتر معرفی‌شده توسط نشریه فورچون در سال 2012 به عنوان شرکت‌های برتر خارجی در نظر گرفته شدند و با مراجعه به وب‌سایت شرکت‌ها، بیانیه چشم‌انداز و مأموریت آن‌ها به دست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که شرکت‌های ایرانی مورد بررسی در تدوین بیانیه چشم‌انداز خود، توجه کمی به ویژگی سبز بودن داشته‌اند؛ در تدوین بیانیه مأموریت خود نیز فقط به بعد مسئولیت اجتماعی اهمیت داده‌اند. شرکت‌های برتر خارجی مورد بررسی نیز در تدوین بیانیه‌های چشم‌انداز و مأموریت خود فقط مقوله مسئولیت اجتماعی را در نظر گرفته‌اند و به مسایل زیست‌محیطی و اخلاقی توجه لازم را نداشته‌اند. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مقوله مسئولیت اجتماعی در تدوین چشم‌انداز و مأموریت شرکت‌های مطالعه شده در این پژوهش، مورد توجه بیشتری بوده است و به مسایل اخلاقی و زیست‌محیطی توجه کافی نشده است.

کلمات کلیدی

, کلیدواژگان: چشم‌انداز, مأموریت, مسئولیت اجتماعی, حساسیت زیست‌محیطی, اخلاق سازمانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054514,
author = {رحیم نیا , فریبرز and خراسانی طرقی, حامد},
title = {تحلیل حساسیت زیست محیطی، مسایل اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در شرکت های برتر},
journal = {اخلاق در علوم و فناوری},
year = {2015},
volume = {10},
number = {3},
month = {December},
issn = {2251-7634},
pages = {67--74},
numpages = {7},
keywords = {کلیدواژگان: چشم‌انداز، مأموریت، مسئولیت اجتماعی، حساسیت زیست‌محیطی، اخلاق سازمانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل حساسیت زیست محیطی، مسایل اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در شرکت های برتر
%A رحیم نیا , فریبرز
%A خراسانی طرقی, حامد
%J اخلاق در علوم و فناوری
%@ 2251-7634
%D 2015

[Download]