مرتع و آبخیزداری, دوره (68), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (573-588)

عنوان : ( مقایسه بار معلق رسوب در دو زیرحوضه قرق شده و تحت چرا در منطقه کاخک گناباد )

نویسندگان: مسعود عشقی زاده , محمدتقی دستورانی , علی طالبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تاثیر عملیات بیولوژیک و قرق بر بار رسوبی سطح دامنه ها در دو زیرحوضة نمونه و شاهد حوضة زوجی کاخک بررسی شد. این دو زیرحوضه از نظر شرایط فیزیکی یکسانند. زیرحوضة نمونه از سال 1376 تحت قرق و اجرای عملیات مختلف بیولوژیکی ، بیومکانیکی و مکانیکی است؛ در حالی که زیرحوضة شاهد به صورت دست نخورده و تحت بهره برداری طبیعی است. برای تعیین میزان تاثیر عملیات بیولوژیکی و مدیریتی بر تولید رسوب، بار معلق حاصل از سطح دامنه ها از طریق 18 پلات فرسایشی مستقر در دو زیرحوضه طی رگبارهای وقوع یافته در سال های 1390 و 1391 با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج مقایسه های صورت گرفته، مقادیر بار معلق دو زیرحوضه درسطح 1 درصد و مقادیر ارتفاع رواناب در سطح 5 درصد تفاوتِ معنی داری دارند. همچنین، نتایج به دست آمده همبستگی بین ارتفاع رواناب و ر سوب را در زیرحوضة شاهد 94 درصد و در زیرحوضة نمونه 62 درصد نشان داد. شیب خط تغییرات بین ارتفاع رواناب و رسوب در زیرحوضة شاهد 53 برابر زیرحوضة نمونه است. این نتایج به خوب نقش مستقیم اجرای طرح های بیولوژیاک و قرق را در کاهش بار حوضه ای نشان داد.

کلمات کلیدی

, بار معلق, پلات فر ایش , حوضة زوج اخک, عملیات بیولوژیک, قرق.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054517,
author = {مسعود عشقی زاده and دستورانی, محمدتقی and علی طالبی},
title = {مقایسه بار معلق رسوب در دو زیرحوضه قرق شده و تحت چرا در منطقه کاخک گناباد},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2015},
volume = {68},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5044},
pages = {573--588},
numpages = {15},
keywords = {بار معلق، پلات فر ایش ، حوضة زوج اخک، عملیات بیولوژیک، قرق.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه بار معلق رسوب در دو زیرحوضه قرق شده و تحت چرا در منطقه کاخک گناباد
%A مسعود عشقی زاده
%A دستورانی, محمدتقی
%A علی طالبی
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2015

[Download]