هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله , 2015-05-18

عنوان : ( مدلسازی و بررسی رفتار لرزهای اتصالات پیشساخته بتنی تحت بارهای چرخهای تناوبی )

نویسندگان: سمیرا ساقی , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طراحی یک سازه سعی بر آن است که سازه در طول بارگذاری لرزهای وارد ناحیه غیرالاستیک شده و انرژی ناشی از زلزله را مستهلک نماید. در طراحی لرزهای سازه در برابر یک زلزله واقعی، اتصالات در مقاومت سازهها به ویژه سازههای بتنی، در برابر بارهای متناوب نقش بسیار مهمی بازی میکنند و لازم است بهای بیشتری به اتصالات داده شود. از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه میتوان به ساخت و بررسی اتصال در کارخانه اشاره نمود. پیشسازی و تولید صنعتی میتواند در رفع نواقص موجود کمک شایانی نماید، زیرا کنترل تولید آسانتر خواهد بود. در این پژوهش، با ارائه مدلی از اتصالات پیشساخته و راستیآزمایی آن با مدل آزمایشگاهی به بررسی رفتار آنها پرداخته میشود. بدین منظور، مدلسازی کامل اتصالات انجام شده و مدل ساده شدهای (شامل تیر و ستون و فنر) از آنها نیز ارائه میگردد. این مدل ساده شده جهت آسان کفایت و توانایی آن ارزیابی ،Abaqus نمودن مدلسازی قابها در نرمافزار ارائه و بررسی میگردد. پس از مدلسازی مدل پیشنهادی در نرمافزار خواهد شد. نمودارهای به دست آمده از دو حالت مدلسازی با نمودارهای حاصل از مدلهای آزمایشگاهی مقایسه شدند. مدلها تحت بارگذاری چرخهای قرار گرفته و تحلیل میگردند. سرانجام رفتار لرزهای اتصالات پیشساخته با اتصالات درجا مقایسه شده و نتایج، شامل منحنیهای هیسترزیس، میرایی اتصال، مقاومت اتصال و سختی اتصال مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, اتصال پیشساخته, تولید صنعتی, بارگذاری چرخهای, منحنی هیسترزیس, سختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054525,
author = {ساقی, سمیرا and شریعتمدار, هاشم},
title = {مدلسازی و بررسی رفتار لرزهای اتصالات پیشساخته بتنی تحت بارهای چرخهای تناوبی},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اتصال پیشساخته، تولید صنعتی، بارگذاری چرخهای، منحنی هیسترزیس، سختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و بررسی رفتار لرزهای اتصالات پیشساخته بتنی تحت بارهای چرخهای تناوبی
%A ساقی, سمیرا
%A شریعتمدار, هاشم
%J هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
%D 2015

[Download]