هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2015-11-11

عنوان : ( تحلیل و اولویتبندی عوامل مؤثر در جهت ارائه خدمات الکترونیک )مطالعه موردی: مناطق یک و شش شهر مشهد( )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , راضیه السادات میرجعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر الکترونیک شهری است که بر افزایش دسترسی و بهبود ارائه خدمات به شهروندان و افزایش بهرهوری سازمانهای دولتی باکیفیت و ضریب ایمنی بالا و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید دارد. هدف از این مقاله تحلیل و اولویت بندی عوامل مؤثر در جهت ارائه خدمات الکترونیک در مناطق یک و شش شهر مشهد میباشد. این مقاله از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل 383 نفر از شهروندان مناطق یک و شش و 33 نفر از مدیران شهری شهر مشهد میباشد. ابزار اندازهگیری پرسشنامهای است که دارای پنج بعد سازمانی)شامل 71 گویه(، اجتماعی)شامل 5 گویه(، تکنولوژیکی)شامل 5 گویه(، سیاسی)شامل 1 گویه( و فردی)شامل 4 گویه( و به طور کلی 38 گویه میباشد که بر اساس طیف لیکرت )پنج گزینهای( طراحیشده است. تجزیهوتحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی ) Friedman Test ( انجام گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان میدهد که ترتیب اولویت گویه های عوامل موثر در جهت ارائه خدمات الکترونیک از نظر هر سه گروه شهروندان منطقه یک، شهروندان منطقه شش و جامعه مدیران با یکدیگر متفاوت هست، با این وجود شهروندان منطقه یک و جامعه مدیران شهری شهر مشهد در مورد ترتیب اولویت گویههای ابعاد اجتماعی و تکنولوژیکی نظرات یکسانی دارند.

کلمات کلیدی

, شهر الکترونیک, خدمات الکترونیک, مشهد, منطقه یک, منطقه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054527,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and میرجعفری, راضیه السادات},
title = {تحلیل و اولویتبندی عوامل مؤثر در جهت ارائه خدمات الکترونیک )مطالعه موردی: مناطق یک و شش شهر مشهد(},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {شهر الکترونیک، خدمات الکترونیک، مشهد، منطقه یک، منطقه شش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل و اولویتبندی عوامل مؤثر در جهت ارائه خدمات الکترونیک )مطالعه موردی: مناطق یک و شش شهر مشهد(
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A میرجعفری, راضیه السادات
%J هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2015

[Download]