سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران , 2015-05-06

عنوان : ( سیر تکوین اولیه استخوان لامى فکى در ماهی قزل آلای رنگین کمان )

نویسندگان: مونا گوهری منش , ناصر مهدوی شهری , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , فائزه یزدانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استخوان لامى-فکى، استخوان زوج درون غضروفى مربوط به بخش فوقانى کمان لامى مىباشد. لامى-فکى به علت قدمت و حضور در ماهى هاى بسیار ابتدایی تا پیشرفته جزء اسکلتى بسیار مهمى ار نظر تبارشناسى محسوب مى گردد. دراین مطالعه، سیر تکوین استخوان لامى فکى در اسلکت سر ماهى قزلآلاى رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) ازروز اول تا سى ام بعد از تخم بیرون آمدن مورد مطالعه و بررسى قرار گرفت. در این تحقیق تعداد 350 قطعه نمونه در سنینمختلف از مزرعه ی پرورش ماهی روستای نوچاه در نزدیکی مشهد نمونه برداری گردید. نمونه ها پس از بیهوشی در فرمالینچهار درصد بافری تثبیت و سپس برای مطالعه استخوان شناسی توسط پروتکل رنگ آمیزی آلسیان بلو و آلیزارین ردرنگ آمیزی و شفاف سازی شدند. مشاهدات کیفى پس از تبدیل به داده هاى کمى توسط نرم افزار متلب، مورد بررسى قرارگرفت. با استفاده از این نتایج؛ منشا، زمان ظهور و تداوم حضور استخوان لامى-فکى مشخص گردید. بطور کلى، با استفاده ازاین روش مىتوان به مطالعه تکوین سیستم اسکلتی در گونههای مختلف ماهی، درک بهتر تاکسونومی آنها و مشخص کردن بهتر اثر عوامل مختلف محیطی و تغذیه در وضعیت استخوان سازی پرداخت.

کلمات کلیدی

, استخوان لامى-فکى, آلیزارین رد, آلسیان بلو, تکوین, قزل آلای رنگین کمان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054530,
author = {گوهری منش, مونا and مهدوی شهری, ناصر and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and یزدانی مقدم, فائزه},
title = {سیر تکوین اولیه استخوان لامى فکى در ماهی قزل آلای رنگین کمان},
booktitle = {سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {استخوان لامى-فکى، آلیزارین رد، آلسیان بلو، تکوین، قزل آلای رنگین کمان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیر تکوین اولیه استخوان لامى فکى در ماهی قزل آلای رنگین کمان
%A گوهری منش, مونا
%A مهدوی شهری, ناصر
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A یزدانی مقدم, فائزه
%J سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
%D 2015

[Download]