هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2015-11-11

عنوان : ( ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنه های مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری )

نویسندگان: نونا مسگرانی , محمد اجزاء شکوهی , براتعلی خاکپور , محمدرضا نقصان محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر خلاق مفهومی است که با وارد کردن مؤلفه خلاقیت در طراحی، برنامهریزی و مدیریت شهر، راهی جدید برای تمام افراد جامعه یافته تا با حضور پر رنگ در عرصههای همگانی شهر ضمن ارتقا احساس رضایتمندی و مشارکت مدنی در کیفیت بخشی به ابعاد مختلف فضای شهری، پاسخی به نیازهای متعالی انسان همچون خودشکوفایی، زیبایی و جز آن ارائه دهد. در واقع، فضای شهری خلاق بستر مناسبی است که نه تنها شهروندان را در خود جای داده و به نیازهای اولیه و ثانویه آنها پاسخ میدهد، بلکه محل تلاقی اندیشهها و رویدادهای ناب فرهنگی و هنری است. بازخورد رویکرد نوین شهر خلاق، امروزه در بسیاری از شهرهای دنیا نمود بارزی دارد. از جمله مهمترین سودمندیهای این پدیده میتوان به ارتقاء فضاهای همگانی فرهنگی و هنری، جذب طبقه خلاق، افزایش سرمایهگذاری و رونق اقتصادی شهرها، افزایش جذابیتهای محلی و شهری و جز آن اشاره نمود. از این رو، این پژوهش سعی دارد با بررسی عناصر کلیدی شهر خلاق با استفاده از معادله مدل ساختاری در هفت بعد شرایط اجتماعی، زندگی و محیط مسکونی، امکانات رفاهی، اشتغال و بازار کار، سیاستگذاری و حاکمیت، نمایش و فضای شلوغ در پهنههای مرکز شهر مشهد بهعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام با توجه به پتانسیلهای بسیار و موقعیت قرارگیری آن در نزدیکی حرم امام رضا )ع( با وسعت 534 هکتار وسعت بپردازد. این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و دادههای کمی حاصل از تکمیل 041 پرسشنامه در میان ساکنان این محدوده با استفاده از نرمافزارهای SPSS و AMOS مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش بیانگر نامطلوب بودن وضعیت موجود ابعاد هفتگانه ذکر شده و همچنین وجود رابطه معنادار این ابعاد در شکل گیری شهر خلاق است. همچنین بعد فضای شلوغ بهعنوان مهمترین بعد در شکل گیری شهر خلاق و وجود اختلاف معنادار بین میانگین وضعیت موجود و مطلوب در همه ابعاد هفتگانه است.

کلمات کلیدی

, شهر خلاق, مدلسازی معادله ساختاری, پهنههای مرکز شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054544,
author = {مسگرانی, نونا and اجزاء شکوهی, محمد and خاکپور, براتعلی and محمدرضا نقصان محمدی},
title = {ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنه های مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {شهر خلاق، مدلسازی معادله ساختاری، پهنههای مرکز شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنه های مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری
%A مسگرانی, نونا
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A خاکپور, براتعلی
%A محمدرضا نقصان محمدی
%J هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2015

[Download]