نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2015-12-17

عنوان : ( بررسی پترو گرافی و منشا انکلاوهای موجود در سنگ های پلوتونیک فرشه )

نویسندگان: محمد رضا قاسمپور , سارا شکیبا , فهیمه نوری , سیداحمد مظاهری , سیدمسعود همام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توده گرانیتوئیدی فرشه کاشمر با روند شرقی - غربی در زون تکنار واقع شده است. و سنگ های ولکانیکی و آذر آواری با سن ائوسن را قطع نموده است. این توده دارای طیف ترکیبی از سنگ های درونی شامل بیوتیت هورنبلند گرانو دیوریت، بیوتیت گرانودیوریت و واحدهای بیرونی شامل ریوداسیت ها و آندزیت ها است که کالک الکالن نوع آذرین و پرالومین تا متا الومین می باشند.. انکلاوهای ریز و درشت در این سنگ ها مشهده می شوند که نسبت به سنگ میزبان ریزتر و مافیک تر هستند

کلمات کلیدی

, فرشه, گرانیتوئید پر آلومین, انکلاو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054545,
author = {محمد رضا قاسمپور and شکیبا, سارا and نوری, فهیمه and مظاهری, سیداحمد and همام, سیدمسعود},
title = {بررسی پترو گرافی و منشا انکلاوهای موجود در سنگ های پلوتونیک فرشه},
booktitle = {نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرشه، گرانیتوئید پر آلومین، انکلاو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پترو گرافی و منشا انکلاوهای موجود در سنگ های پلوتونیک فرشه
%A محمد رضا قاسمپور
%A شکیبا, سارا
%A نوری, فهیمه
%A مظاهری, سیداحمد
%A همام, سیدمسعود
%J نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2015

[Download]