همایش سالانه فیزیک ایران , 2015-08-24

عنوان : ( بررسی خواص ساختاری نانو ساختار KNbO3سنتز شده با کمک سورفکتانت SDS به روش هیدروترمال" )

نویسندگان: مجتبی منفردی , احمد کمپانی , غلام حسین خرمی , محبوبه سادات نوری خرم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، نانوساختارهای نایوبایت پتاسیم KNbO3 در دمای 180C به روش هیدرترمال سنتز شدند. پیش ماده های مورد استفاده مورد استفاده عبارت بودند از : هیدروکسید پتاسیم، پنتاکسید نیوبیوم و سورفکتانت سدیم دودسیل سولفات (SDS) ساختار بلوری پودر تهیه شده به وسیله پراش پرتو ایکس (XRD) و مورفولوژی نمونه توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. طرح پراش پرتو ایکس نشان داد که ساختاربلوری تک فاز و ارتورومبیک می باشد. اندازه بلورک ها با استفاده از فرمول شرر، نمودار اندازه- کرنش و ویلیامسون- هال به ترتیب 14.6، 24.6 و 31.2 نانومتر به دست آمد. تصاویر SEM رشد برج گونه ذرات KNbO3 را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, نایوبایت پتاسیم, هیدرترمال و سورفکتانت سدیم دودسیل سولفات.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054547,
author = {منفردی, مجتبی and کمپانی, احمد and غلام حسین خرمی and نوری خرم آبادی, محبوبه سادات},
title = {بررسی خواص ساختاری نانو ساختار KNbO3سنتز شده با کمک سورفکتانت SDS به روش هیدروترمال"},
booktitle = {همایش سالانه فیزیک ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نایوبایت پتاسیم، هیدرترمال و سورفکتانت سدیم دودسیل سولفات.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص ساختاری نانو ساختار KNbO3سنتز شده با کمک سورفکتانت SDS به روش هیدروترمال"
%A منفردی, مجتبی
%A کمپانی, احمد
%A غلام حسین خرمی
%A نوری خرم آبادی, محبوبه سادات
%J همایش سالانه فیزیک ایران
%D 2015

[Download]