سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2015-12-17

عنوان : ( بررسی رابطه ساختار دارایی های قابل وثیقه و ساختار سرمایه )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , مهدی صالحی , مریم سخاوت پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار دارایی ها و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بددین 5931 مورد بررسی قرار گرفته است. بدرای - منظور با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 511 شرکت برای دوره زمانی 55 ساله، 5931 استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که؛ بین کل دارایی های قابل وثیقه و کل اهرم مدمالی R آزمون فرضیه ها از نرم افزار و اجزاء دارایی های قابل وثیقه )اموال، ماشین آلالات و تجهیزات؛ موجودی کالالا؛ حساب دریافتنی( با اهرم مالی شد شرکت رابطد طه معندناداری برقدقرار نیست. همچنین بین دارایی های بلندمدت قابل وثیقه و اهرم مالی بلندمدت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. و همچنین بین دارایدیی هدهای کوتاه مدت قابل وثیقه و اهرم مالی کوتاه مدت ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. و بین اجزاء دارایی های کوتاه مدت قابل وثیقه )موجد جودی کالالا؛ حساب های دریافتنی( با اهرم مالی کوتاه مدت شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, ساختاردارایی, اهرم مالی, ساختار سرمایه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054554,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and صالحی, مهدی and مریم سخاوت پور},
title = {بررسی رابطه ساختار دارایی های قابل وثیقه و ساختار سرمایه},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ساختاردارایی، اهرم مالی، ساختار سرمایه، وثیقه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه ساختار دارایی های قابل وثیقه و ساختار سرمایه
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A صالحی, مهدی
%A مریم سخاوت پور
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
%D 2015

[Download]