پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (15), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (105-111)

عنوان : ( خواص ساختاری و مغناطیسی چند لایه ای های نامتجانس (Fe(20Å)/Ag(XÅ)/(Fe(20Å )

نویسندگان: پریسا قهرمانی نژاد , محمود رضائی رکن آبادی , محمد بهدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چندلایه ای های نامتجانس (Fe(20Å)/Ag(XÅ)/(Fe(20Å با ضخامت های متغییرلایه جداکننده Agتوسط دستگاه تبخیرحرارتی در خلأ -کاریmbar6- 10× 2 لایه نشانی شدند. خواص ساختاری نمونه ها توسط XRD و همچنین پاسخ مغناطیسی نمونه ها دردماهای پایین توسط سیستم اندازه گیری خواص فیزیکی(PPMS) و دردمای اتاق توسط مغناطیس سنج نمونه مرتعش (VSM) بررسی شد. محورآسان مغناطش برای این نمونه ها درونصفحه ای اندازه گیری شد. باکاهش ضخامت لایه جداکننده افزایش در ممان مغناطیسی نمونه ها دیده شد. همچنین با افزایش دما، مغناطش نمونه ها وHc کاهش یافته است

کلمات کلیدی

, چندلایه ای مغناطیسی , لایه جداکننده , منحنی پسماند, محور آسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054556,
author = {قهرمانی نژاد, پریسا and رضائی رکن آبادی, محمود and بهدانی, محمد},
title = {خواص ساختاری و مغناطیسی چند لایه ای های نامتجانس (Fe(20Å)/Ag(XÅ)/(Fe(20Å},
journal = {پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research},
year = {2015},
volume = {15},
number = {1},
month = {June},
issn = {1682-6957},
pages = {105--111},
numpages = {6},
keywords = {چندلایه ای مغناطیسی ، لایه جداکننده ، منحنی پسماند،محور آسان مغناطش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خواص ساختاری و مغناطیسی چند لایه ای های نامتجانس (Fe(20Å)/Ag(XÅ)/(Fe(20Å
%A قهرمانی نژاد, پریسا
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A بهدانی, محمد
%J پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research
%@ 1682-6957
%D 2015

[Download]