بیهوشی و درد, دوره (6), شماره (1), سال (2015-12) , صفحات (64-73)

عنوان : ( مقایسه دو پروتکل حرکت درمانی در آب بر ناتوانی و شدت درد مردان میانسال مبتلا به کمردردهای مزمن )

نویسندگان: حمیدرضا لطفی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , کاظم نوروزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج این پژوهش نشان داد که هر چند هر دو نوع پروتکل حرکت درمانی در آب باعث کاهش شدت درد و ناتوانی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن میشود ولی حرکت درمانی در آب به صورت حرکات دراز کشیده روی آب باعث بهبود بیشتری می شود. در نتیجه میتوان این پروتکل را به عنوان روشی مؤثر برای این بیماران تجویز نمود.

کلمات کلیدی

, کمردرد, حرکت درمانی در آب, درد, ناتوانی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054564,
author = {لطفی, حمیدرضا and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر and کاظم نوروزی},
title = {مقایسه دو پروتکل حرکت درمانی در آب بر ناتوانی و شدت درد مردان میانسال مبتلا به کمردردهای مزمن},
journal = {بیهوشی و درد},
year = {2015},
volume = {6},
number = {1},
month = {December},
issn = {2228-6659},
pages = {64--73},
numpages = {9},
keywords = {کمردرد، حرکت درمانی در آب، درد، ناتوانی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه دو پروتکل حرکت درمانی در آب بر ناتوانی و شدت درد مردان میانسال مبتلا به کمردردهای مزمن
%A لطفی, حمیدرضا
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A کاظم نوروزی
%J بیهوشی و درد
%@ 2228-6659
%D 2015

[Download]