اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهشهای محیط زیست وکشاورزی ایران , 2015-11-26

عنوان : ( مطالعه میزان انتشار گازهای گلخانه¬ای و پتانسیل گرمایش جهانی نظام¬های¬ تولید سیب¬زمینی )

نویسندگان: سرور خرم دل , عاطفه قلیزادگان احسان آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیب‌زمینی به عنوان چهارمین محصول مهم دنیا پس از ذرت، گندم و برنج است که اهمیت بسیار زیادی از نظر تولید انرژی دارد. مصرف نهاده¬های شیمیایی، سوخت‏های فسیلی، کاربرد کود دامی در دامداری‏ها و سوزاندن بقایای آلی مهمترین منابع انتشار گازهای گلخانه‏ای می¬باشند. این مطالعه با هدف برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه¬ای شامل دی¬اکسیدکربن (CO2)، اکسید نیتروژن (N2O) و متان (CH4) برای نظام¬های تولید سیب¬زمینی در استان خراسان بود. جهت برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه¬ای و پتانسیل گرمایش جهانی، سطح زیر کشت و میزان مصرف نهاده‏های شیمیایی سیب‌زمینی در استان خراسان طی سال زراعی 92-1378 تعیین گردید. میزان انتشار گازهای گلخانه‏ای CO2، N2O و CH4 با استفاده از ضرایب انتشار محاسبه شد. بررسی مجموع انتشار انواع گازهای گلخانه¬ای شامل CO2، N2O و CH4 مشخص نمود که بیشترین مجموع انتشار این گازها در تولید سیب¬زمینی به ترتیب با 27/2، 36/1، 14/1 و 26/0 کیلوگرم CO2 به ازای یک هکتار برای کود نیتروژن، سوخت و کودهای فسفر و پتاسیم به دست آمد. پتانسیل گرمایش جهانی نظام¬های سیب¬زمینی برابر با 04/5 تن معادل CO2 به ازای یک هکتار تعیین گردید. بدین¬ترتیب، کاهش مصرف کودهای شیمیایی و افزایش مصرف انواع نهاده¬های آلی را می¬توان به عنوان راهکاری اکولوژیک در مدیریت پایدار سیب زمینی مدنظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, انتشار گازهای گلخانه¬ای, بوم نظام¬های زراعی, تغییر اقلیم, دی¬اکسید¬کربن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054567,
author = {خرم دل, سرور and قلیزادگان احسان آباد, عاطفه},
title = {مطالعه میزان انتشار گازهای گلخانه¬ای و پتانسیل گرمایش جهانی نظام¬های¬ تولید سیب¬زمینی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهشهای محیط زیست وکشاورزی ایران},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {انتشار گازهای گلخانه¬ای، بوم نظام¬های زراعی، تغییر اقلیم، دی¬اکسید¬کربن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه میزان انتشار گازهای گلخانه¬ای و پتانسیل گرمایش جهانی نظام¬های¬ تولید سیب¬زمینی
%A خرم دل, سرور
%A قلیزادگان احسان آباد, عاطفه
%J اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهشهای محیط زیست وکشاورزی ایران
%D 2015

[Download]