پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (19), شماره (61), سال (2015-3) , صفحات (149-171)

عنوان : ( اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تعامل با توسعه مالی روی رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی) )

نویسندگان: حسین محمدی , محبوبه نارویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازار مالی به سبب نقش مؤثری که در تأمین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در کشورها دارد، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و به عنوان یکی از عوامل مهم در فرایند رشد اقتصادی توسط بسیاری از اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است. با توسعه نظریه رشد درونزا، دهه‌های اخیر شاهد توجه زیاد به ارتباط میان بازار‌های مالی و رشد اقتصادی بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش تعمیم یافته گشتاورها(GMM) به بررسی رابطه بین شاخص های متنوع توسعه مالی و رشد اقتصادی با لحاظ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 25 کشور منتخب اسلامی طی سال های 1990-2012 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تعامل بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص های توسعه مالی بازار محور، باعث افزایش رشد اقتصادی شده است

کلمات کلیدی

, توسعه مالی, سرمایه گذاری مستقیم خارجی, رشد اقتصادی, روش تعمیم یافته گشتاورها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054570,
author = {محمدی, حسین and نارویی, محبوبه},
title = {اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تعامل با توسعه مالی روی رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی)},
journal = {پژوهش های اقتصادی ایران},
year = {2015},
volume = {19},
number = {61},
month = {March},
issn = {1726-0728},
pages = {149--171},
numpages = {22},
keywords = {توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی، روش تعمیم یافته گشتاورها.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تعامل با توسعه مالی روی رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی)
%A محمدی, حسین
%A نارویی, محبوبه
%J پژوهش های اقتصادی ایران
%@ 1726-0728
%D 2015

[Download]