پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (27), شماره (5), سال (2015-3) , صفحات (854-864)

عنوان : ( بررسی تنوع گیاهی در زمان های مختلف پس از آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک )

نویسندگان: فهیمه رفیعی , حمید اجتهادی , محمد فرزام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آتش سوزی به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر پوشش های طبیعی محسوب می شود، که می تواند سبب افزایش یا کاهش تنوع گونه ای شود. این پژوهش با هدف، بررسی پیامدهای آتش سوزی بر تنوع پوشش گیاهی یک مرتع نیمه استپی در زمان های مختلف پس از آتش سوزی انجام شد. سه رویشگاه شاهد، آتش سوزی شده در سال 83 و در سال 87 در مجاورت هم در منطقه جوزک در استان خراسان شمالی انتخاب و در بهار و تابستان 1389 مطالعه شدند. پوشش گیاهی، تنوع، غنا، یکنواختی و درجه اهمیت (IV) سه رویشگاه مورد مقایسه قرارگرفت. نتایج نشان داد، میزان تنوع در رویشگاه شاهد و 83 در سطح 5 درصد تفاوت معنی داری داشته و در رویشگاه 87 نسبت به شاهد و 83 تفاوت معنی داری دیده نشد. در این پژوهش آتش سوزی باعث افزایش شاخص های تنوع ، غنا و یکنواختی شد که مقدار این شاخص با گذشت زمان افزایش یافت اما این افزایش تنوع بصورت جایگزینی گیاهان چندساله توسط علفی های یکساله بود که ممکن است سبب کاهش پایداری اکوسیستم در برابر ناملایمات محیطی گردد.

کلمات کلیدی

مرتع ؛ تنوع گونه ای؛ آتش سوزی؛ توالی ؛ خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054589,
author = {رفیعی, فهیمه and اجتهادی, حمید and فرزام, محمد},
title = {بررسی تنوع گیاهی در زمان های مختلف پس از آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک},
journal = {پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches},
year = {2015},
volume = {27},
number = {5},
month = {March},
issn = {2383-2592},
pages = {854--864},
numpages = {10},
keywords = {مرتع ؛ تنوع گونه ای؛ آتش سوزی؛ توالی ؛ خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع گیاهی در زمان های مختلف پس از آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک
%A رفیعی, فهیمه
%A اجتهادی, حمید
%A فرزام, محمد
%J پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches
%@ 2383-2592
%D 2015

[Download]