تحقیقات مرتع و بیابان ایران, دوره (22), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (73-85)

عنوان : ( بررسی صفات گیاهی مقاوم، سازگار و حساس به آتش سوزی های دوره ای در یک مرتع نیمه خشک )

نویسندگان: فهیمه رفیعی , محمد فرزام , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از صفات گیاهی می‌توان برای آگاهی از چگونگی پاسخ پوشش‌های گیاهی به عوامل مخرب محیطی استفاده نمود. هدف این تحقیق بررسی تغییرات صفات گیاهان در دو دوره زمانی شش و دوساله پس از وقوع آتش سوزی طبیعی در یک مرتع نیمه خشک بود. سه سایت مجاور هم (شاهد، و آتش‌سوزی شده در سال های 1383 و 1387) در مرتع جوزک در استان خراسان شمالی انتخاب و اندازه گیری ها در بهار و تابستان 1389 انجام شد. در هر سایت فهرست گونه‌های گیاهی ثبت و 58 صفت مورفولوژیکی، فنولوژیکی و تولید مثلی برای گونه ها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان دهنده 4 نوع عکس العمل متفاوت صفات گیاهی نسبت به آتش سوزی در طی زمان بود. نوع اول، 37 صفت تحت تاثیر آتش سوزی قرار نگرفتند، نوع دوم، صفات سازگار: فراوانی گیاهانی که دارای صفت یکساله بودند با گذشت زمان افزایش یافت نوع سوم، صفات مقاوم: فراوانی گیاهانی که دارای 13 صفت خارداری، کرکداری، تاج پوشش خوابیده، برگ قاعده‌ای و برگ ساقه و برگ قاعده، انشعابداری، انتشار توسط بذر، تولید مثل رویشی، روش تکثیر توسط بذر و ریزوم و فنولوژی برگ سه ماه و بیشتر از سه ماه، ابتدا افزایش و سپس کاهش نشان داد. نوع چهارم، صفات حساس: فراوانی گیاهان گندمی چند ساله، بوته‌ای‌ها، نیمه خزنده، چند ساله، بدون خار، برگ گوشتی‌ها و برگ ساقه‌ای ها با گذشت زمان کاهش نشان داد. نتیجه‌گیری، صفات گیاهی نقش مهمی در تعیین پاسخ گونه‌های گیاهی به عوامل مخرب محیطی دارند و از اینرو می‌توانند بر مسیر توالی ثانویه مرتع پس از آتش سوزی تاثیر گذار باشند.

کلمات کلیدی

, صفات گیاهی, آتش‌سوزی, مرتع, ثانویه, جوزک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054590,
author = {رفیعی, فهیمه and فرزام, محمد and اجتهادی, حمید},
title = {بررسی صفات گیاهی مقاوم، سازگار و حساس به آتش سوزی های دوره ای در یک مرتع نیمه خشک},
journal = {تحقیقات مرتع و بیابان ایران},
year = {2015},
volume = {22},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-0875},
pages = {73--85},
numpages = {12},
keywords = {صفات گیاهی، آتش‌سوزی، مرتع، ثانویه، جوزک توالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی صفات گیاهی مقاوم، سازگار و حساس به آتش سوزی های دوره ای در یک مرتع نیمه خشک
%A رفیعی, فهیمه
%A فرزام, محمد
%A اجتهادی, حمید
%J تحقیقات مرتع و بیابان ایران
%@ 1735-0875
%D 2015

[Download]