مرتعداری, دوره (1), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (60-72)

عنوان : ( بررسی امکان سبز شدن و استقرار اولیه گونه های مرتعی Eurotia ceratoides, Agropyron desertorum, و Salsola arbuscularis در خاک زیراشکوب گیاه Salsola arbusciliformis در شرایط کشت گلدانی )

نویسندگان: حسین باقرزاده سکه , محمد فرزام , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان شورروی با آزاد سازی نمک در زیراشکوب خود، ممکن است باعث تغییر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک شده و بر استقرار و بقاء نهال خود و سایر گیاهان اثر منفی داشته باشند. لذا در این پژوهش امکان سبز شدن بذر و رشد نهال سه گونه مرتعی Erotiaceratoides، Agropyrondeserorum و Salsolaarubusculiformis (زالکچه) در شرایط کشت گلدانی، در خاک تهیه شده از زیر تاج زالکچه و خاک فضای باز مرتع بررسی شد. درطی بهار تا پاییز 1391، نمونه های خاک از لایه سطحی و عمقی از زیرتاج گیاه زالکچه و فضای باز مجاور آن تهیه شد. لاوه بر این، بذر گیاهان مذکور نیز با انجام بازدیدهای متعدد از عرصه های طبیعی جمع آوری شد. آزمایش های جوانه زنی در دستگاه ژرمیناتور، و آزمایشهای رشد گیاهچه در شرایط کشت گلدانی بررسی شد. بر اساس نتایج، درصد و سرعت سبز شدن، طول ساقه چه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه گونه های اروشیا و آگروپایرون در خاک زیراشکوب زالکچه نسبت به فضای باز کمتر بود. خاک زیراشکوب زالکچه تاثیر معنی داری بر سرعت سبزشدن و وزن خشک گیاهچه بذر گیاه اصلی (زالکچه) نداشت، امّا باعث کاهش درصد جوانه زنی و سایر پارامترهای رشد آن شد. استراتژی های سازگاری گیاه زالکچه به شوری خاک، می تواند اثرات منفی بر استقرار اولیه نهال و رشد گیاهچه های گیاه مادر و سایر گیاهان مرتعی داشته باشد، که در نظر گرفتن این مهم در عملیات های اصلاح و مدیریت رویشگاه های مناطق خشک و شور ضروری است.

کلمات کلیدی

, درصد سبز شدن, کشت گلدانی, شوری, مرتع, خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054592,
author = {باقرزاده سکه, حسین and فرزام, محمد and کافی, محمد},
title = {بررسی امکان سبز شدن و استقرار اولیه گونه های مرتعی Eurotia ceratoides, Agropyron desertorum, و Salsola arbuscularis در خاک زیراشکوب گیاه Salsola arbusciliformis در شرایط کشت گلدانی},
journal = {مرتعداری},
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {****-0193},
pages = {60--72},
numpages = {12},
keywords = {درصد سبز شدن، کشت گلدانی، شوری، مرتع، خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان سبز شدن و استقرار اولیه گونه های مرتعی Eurotia ceratoides, Agropyron desertorum, و Salsola arbuscularis در خاک زیراشکوب گیاه Salsola arbusciliformis در شرایط کشت گلدانی
%A باقرزاده سکه, حسین
%A فرزام, محمد
%A کافی, محمد
%J مرتعداری
%@ ****-0193
%D 2014

[Download]