سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده , 2014-04-23

عنوان : ( مقایسه صمیمیت زناشویی در افراد درون گرا و برون گرا )

نویسندگان: فائزه صلایانی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه میزان صمیمیت زناشویی در افراد درون گرا و برون گرا انجام شد .در این پژوهش علی - مقایسه ای، نمونه شامل114 دانشجو بود که 100 زن و 14 مرد می باشد که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .آنها در مقاطع تحصیلی کارشناسی تا دکترا تحصیل می کردند. در این تحقیق از پرسشنامه های صمیمیت زناشویی محقق ساخته و پرسشنامه نئو فرم کوتاه استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و آزمون T مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحلیل نشان داد صمیمیت زناشویی در افراد درون گرا و برون گرا تفاوت معناداری دارد . همچنین مقایسه خرده مقیاس های صمیمیت زناشویی در افراد درون گرا و برون گرا نشان داد که بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که افراد برون گرا صمیمیت زناشویی بالاتری دارند.

کلمات کلیدی

, صمیمیت زوجین , درون گرا , برون گرا , دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054595,
author = {صلایانی, فائزه and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {مقایسه صمیمیت زناشویی در افراد درون گرا و برون گرا},
booktitle = {سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده},
year = {2014},
location = {مازندران, ايران},
keywords = {صمیمیت زوجین ، درون گرا ، برون گرا ،دانشجویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه صمیمیت زناشویی در افراد درون گرا و برون گرا
%A صلایانی, فائزه
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده
%D 2014

[Download]