سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده , 2014-04-23

عنوان : ( بررسی رابطه خود افشایی و رضایت زناشویی در دبیران زن شهر مشهد )

نویسندگان: میترا مهدیزاده , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خود افشایی و رضایت زناشویی دبیران زن آموزش و پرورش شهر مشهدانجام گرفت. روش: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دبیران زن متاهل آموزش پرورش شهر مشهد می باشد و نمونه شامل 85 نفر بود که به شیوه داوطلبانه و در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات بوسیله پرسشنامه خود افشایی و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ جمع آوری شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین خود افشایی و رضایت زناشویی همبستگی معنی داری وجود داشت، علاوه بر این بین برخی از خرده مقیاس های رضایت زناشویی و خودافشایی نیز رابطه معنی داری دیده شد. نتیجه گیری: خود افشایی با رضایت زناشویی ارتباط معکوس دارد. با آموزش افراد و تشویق آنها به برملا کردن احساسات و عواطف خوشایند و نا خوشایندشان به شیوه صحیح و نیز رعایت حد و مرزها در خودافشایی و پرهیز از افراط در این زمینه، و از طرفی آموزش همسرانشان به برخورد پذیرا با این ویژگی همسر، می توان به رضایت زناشویی و دوام زندگی زوجین کمک کرد.

کلمات کلیدی

, خودافشایی, رضایت زناشویی, دبیران زن آموزش و پرورش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054596,
author = {میترا مهدیزاده and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {بررسی رابطه خود افشایی و رضایت زناشویی در دبیران زن شهر مشهد},
booktitle = {سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده},
year = {2014},
location = {مازندران, ايران},
keywords = {خودافشایی، رضایت زناشویی، دبیران زن آموزش و پرورش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه خود افشایی و رضایت زناشویی در دبیران زن شهر مشهد
%A میترا مهدیزاده
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده
%D 2014

[Download]