اکو فیزیولوژی گیاهی, دوره (7), شماره (22), سال (2015-11) , صفحات (205-220)

عنوان : ( نقش گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک آهکی و کارایی مصرف فسفر سیاهدانه )

نویسندگان: سیدمحمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم , محمد خواجه حسینی صالح اباد , حمید شاهنده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی نقش افزایش حلالیت فسفر در تولید دانه و کارایی مصرف فسفر در سیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. هفت تیمار کودی (شاهد، ورمی کمپوست، گوگرد، ورمی کمپوست + گوگرد، ورمی کمپوست + باکتری تیوباسیلوس، گوگرد + باکتری تیوباسیلوس و ورمی کمپوست + گوگرد + باکتری تیوباسیلوس) و سه سطح کاربرد فسفر (صفر، 30 و 60 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب عامل اول و دوم آزمایش بودند. بر اساس نتایج آزمایش، اکسایش گوگرد ناشی از تیمارهای گوگرد + باکتری تیوباسیلوس و نیز ورمی کمپوست + گوگرد + باکتری تیوباسیلوس نسبت به شاهد نقش موثری در کاهش معنی‌دار pH (به ترتیب تا 85/0 و 80/0 واحد)، افزایش معنی‌دار EC و فسفر قابل جذب خاک (تا بیش از 5/2 برابر) داشت. در شرایط عدم مصرف کود فسفر، کاربرد گوگرد یا گوگرد + باکتری تیوباسیلوس نقش موثری در افزایش فسفر قابل جذب خاک داشت. در تیمار ورمی کمپوست + گوگرد + باکتری تیوباسیلوس نیز بیش‌ترین افزایش وزن خشک بوته و وزن دانه در بوته مشاهده شد. با این وجود، بیشترین کارایی جذب فسفر سیاهدانه (معادل 31/15 درصد) در تیمار شاهد مشاهده شد. به نظر می‌رسد که در خاک‌های آهکی، کاربرد گوگرد به تنهایی و یا همراه با ورمی کمپوست می‌تواند به عنوان راه‌کاری جهت کاهش مشکلات ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی فسفره شناخته شود.

کلمات کلیدی

اسیدیته خاک؛ اکسایش گوگرد؛ کارایی جذب فسفر؛ قابلیت الکتریکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054597,
author = {سیدی, سیدمحمد and رضوانی مقدم, پرویز and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and حمید شاهنده},
title = {نقش گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک آهکی و کارایی مصرف فسفر سیاهدانه},
journal = {اکو فیزیولوژی گیاهی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {22},
month = {November},
issn = {2008-5958},
pages = {205--220},
numpages = {15},
keywords = {اسیدیته خاک؛ اکسایش گوگرد؛ کارایی جذب فسفر؛ قابلیت الکتریکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک آهکی و کارایی مصرف فسفر سیاهدانه
%A سیدی, سیدمحمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A حمید شاهنده
%J اکو فیزیولوژی گیاهی
%@ 2008-5958
%D 2015

[Download]