دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی , 2014-03-04

عنوان : ( اثر بخشی آموزش راهبردهای مقابله دینی بر مهارتهای درون فردی )

نویسندگان: سمیه عسکریان , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , حسین زعیمی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیری که آموزش راهبردهای مقابله دینی می تواند بر مؤلفه مهارت های درون فردی هوش هیجانی داشته باشد، صورت گرفت. پژوهش از نوع شبه آزمایشی است و جامعه آماری مورد بررسی تعداد 70 نفر از مادرانی بودند که فرزندانشان در مدارس ابتدایی پسرانه شاهد ناحیه 5 مشهد در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه گیری از نوع در دسترس است، بدین صورت که پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن در مؤلفه مهارت های درون فردی توسط همه شرکت کنندگان تکمیل شد، سپس 30 نفر که پایین ترین نمره را کسب نمودند، انتخاب و به روش تصادفی ساده به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. برای گروه آزمایش 10 جلسه آموزش راهبردهای مقابله دینی برگزار گردید و سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها آزمون تحلیل کوواریانس انجام گرفت. تحلیل کوواریانس در سطح 01/0 معنادار است و نشان دهنده اثربخشی آموزش است. با توجه به نتایج این پژوهش، راهبرد های مقابله دینی می تواند در ارتقای سطح مهارت های درون فردی هیجانی و توانمندسازی در مقابله با مشکلات مؤثر باشد. بنابراین آموزش راهبردهای مقابله دینی جهت افزایش مهارت های درون فردی پیشنهاد میشود.

کلمات کلیدی

, راهبردهای مقابله دینی, مهارت های درون فردی, هوش هیجانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054598,
author = {سمیه عسکریان and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and حسین زعیمی},
title = {اثر بخشی آموزش راهبردهای مقابله دینی بر مهارتهای درون فردی},
booktitle = {دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {راهبردهای مقابله دینی، مهارت های درون فردی، هوش هیجانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر بخشی آموزش راهبردهای مقابله دینی بر مهارتهای درون فردی
%A سمیه عسکریان
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A حسین زعیمی
%J دومین همایش ملی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی
%D 2014

[Download]